За Проект „Красива България”

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2020

Основните цели на Проект „Красива България” през този година са: намаляване на безработицата; обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура в Република България; подпомагане на малкия и средния бизнес; създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.По силата на чл. 6 от същия документ, непосредствените цели на Проект „Красива България” са: разширяване на потенциала за заетост на регистрирани в ДБТ безработни лица чрез провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификацияпо специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги, както и последваща възможност за реализацията им на пазара на труда; създаване на временна заетост при реализацията на обекти на социалната и градска инфраструктурачрезизпълнението на строително-монтажни/ремонтни дейности; подобряване на качеството на живот и на средата за работа и обитаване, вкл. на групи в неравностойно положение, чрез изграждане на нов и/или обновяване на съществуващ сграден фонд, вкл. за предоставяне на социални услуги в общността;укрепване на сътрудничеството между органите на централната и на местната власт чрез разширяване потенциала на местните администрации при изпълнение на проекти и провеждане на активни политики на пазара на труда.

Изпълнението на целите през тази година се осъществява чрез двете основни дейности на Проект „Красива България”: администриране и контрол на всички процеси, свързани с планиране, извършване, приключване и отчитане на строително-монтажните/ремонтните работи на одобрените от Управителния съвет обекти по триот мерките (М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”,М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”и М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”), с прилагането накоито се очаква осигуряване на реална заетост в строителството, вкл. на безработни лица; администриране и контрол на всички процеси, свързани с планиране, извършване, приключване и отчитане на обучението по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, с прилагането накоято (при обектис бюджет за строително-монтажни/ремонтни работинад 215 000 лева) се очаква да бъдат обучени регистрирани в ДБТ безработни лица, а оттам – да се увеличи шанса им за успешна реализация на пазара на труда.