Контакти Проект "Красива България"

ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ":

 

Централно звено за изпълнение на Проект "Красива България"

1051 гр. София, ул. "Триадица" №2, ет. партер

тел. 02/8119674; 02/8119469; 02/9813942

e-mail: kb.mtsp@abv.bg

 

Регионално звено за изпълнение на Проект "Красива България"

7000 гр. Русе, пл. "Свобода" №6

тел.: 0885686884; 0882887231

e-mail: kbruse@abv.bg

 

Регионално звено за изпълнение на Проект "Красива България"

1051 гр. София, ул. "Триадица" №2, ет. партер

тел.: 02/8119409; 0882887224

e-mail: bbsof@abv.bg

 

Регионално звено за изпълнение на Проект "Красива България"

6000 гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №8

тел.: 0887553396; 0879554389; 0882887232

e-mail: bbsz@abv.bg