Проект BG05M9OP001-1.025 „Бъдещето на труда“

Министерството на труда и социалната политика чрез Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ е конкретен бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.025 „Бъдещето на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа при разработване и прилагане на политиките на пазара на труда, като се отчитат предизвикателствата, свързани с очакваните промени в сферата на организацията на труда, заетостта, нововъзникващите форми на труд, в следствие на интензивното навлизане на съвременните информационни и комуникационни технологии, иновациите, очакваните промени в демографската ситуация в страната.

В тази връзка с проекта се предвижда да бъдат анализирани идентифицираните нови „форми на труд“, факторите, които ги предизвикват и ще ги пораждат и в бъдеще, и определяне на пилотни сектори, в които се очакват значителни промени  в броя на заетите лица. Анализите трябва да послужат като основа за разработване на нови механизми за организация на труда, които да осигурят в бъдеще успешно преодоляване на най-значимите очаквани дефицити от гледна точка на защитата на правата на работниците, в т.ч. за безопасни и здравословни условия на труд.  Успоредно с това ще бъде анализирана съществуващата правна уредба и ще бъдат предложени промени в законовите и подзаконовите нормативни актове, с оглед осигуряване на адекватна регулаторна рамка в областта на трудовите отношения, като основа за развитие на производителността на труда, за подобряване на механизмите за спазване на трудовото законодателство и за защита на фундаменталните права на работниците и служителите при новите форми на труд. На база на извършените анализи се предвижда да се развият нови модели за индустриални отношения, съответстващи на новите условия и новите форми на труд.

С проекта се цели и повишаване на капацитета на служителите на Министерството на труда е социалната политика, Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“, Агенцията по заетостта и социалните партньори, чрез обучение, което ще допринесе за повишаване тяхната квалификация, с оглед посрещане на предизвикателствата, свързани с нестандартните нови форми на заетост и механизмите за успешно преодоляване на най-значимите очаквани дефицити на достойния труд при разработване и прилагане на политики и мерки в областта на пазара на труда.

Доклад за анализ на очакваните промени в организацията на труда и заетостта в България, породени от нововъзникващите „нови форми на труд“

Приложение 1

Приложение 2

Доклад за определяне на пилотни сектори / професии, в които се очакват значителни промени в броя на заетите лица

Доклад за анализ на регламентираните в трудовото законодателство трудови правоотношения, видове трудови договори и свързаните с тях безопасни и здравословни условия на труд, с оглед наличие на предпоставки за прилагане на нововъзникващите „нови форми на труд“

Предложения за изменение и допълнение на нормативни актове под формата на проекти, оформени съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове

Доклад за разработване на механизми за организация на труда и производството в контекста на нововъзникващите реалности и предизвикателства, вкл. и по отношение на безопасни и здравословни условия в новите форми на труда

Доклад за развитие на модели за индустриални отношения в променените условия