Трудово правоотношение прекратяване

Съгласно чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

Работодателят е длъжен да подаде уведомление до съответната ТД на НАП в седемдневен срок от прекратяването на трудовия договор.

 

Общи основания за прекратяване

Прекратяване от работника или служителя

Прекратяване от работодателя