Условия на труд

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 

Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

Оценка на риска на работното място

 

Комитети и групи по условия на труд в предприятията

 

Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

 

Защита при работа при специфични условия и рискове

 

Защита при работа с видеодисплеи

 

Трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите

 

Контрол на условията на труд и административно-наказателна отговорност

 


COVID-19

 

Заповед № № РД 01-219 от 02.04.2020 год. на министъра на труда и социалната политика

 

Ръководство на ЕК „COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО. Адаптиране на работните места и защита на работещите“

 

Ръководства, указания, препоръки, съвети, добри практики на държави в и извън ЕС и международни организации за преодоляване последствията и за превенция на заразата от COVID-19 на работното място