УО на ПРЧР (2021-2027) отвори мярката „Родители в заетост“ с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта

УО на ПРЧР (2021-2027) отвори мярката „Родители в заетост“ с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) даде начало на мярката „Родители в заетост“ за програмния период 2021-2027 г. Конкретен бенефициент по нея е Агенцията по заетостта, която до 24 ноември ще подаде проектно предложение за процедурата, след което ще подпише договор за нейното изпълнение с Управляващия орган на ПРЧР. Родителите ще могат да кандидатстват за безплатен детегледач в бюрата по труда след края на тези процедури.

Основната цел на „Родители в заетост“ е да създаде условия за по-добър баланс между личния и професионалния живот на самотни и многодетни родители и на родители с малки деца. Паралелно с възможностите за полагане на грижи за деца ще се предлагат и услуги за улесняване на достъпа до заетост. По този начин ще бъде осигурена превенция на отсъствието на родителите от пазара на труда.

Процедурата „Родители в заетост“ е насочена към безработни и търсещи работа родители, както и към работещи родители. По мярката ще могат да кандидатстват семейства с деца до 5 г., включително, които не посещават детски ясли, детски заведения и предучилищни групи, като грижата е допустима до 8 часа на ден. Заявления за кандидатстване ще могат да подават и многодетни и самотни родители с деца до 12 г., които посещават детски ясли, заведения и училище, като грижата за тях е допустима до 4 часа на ден.

Родителите ще получат подкрепа по мярката чрез информиране, посредничество и подбор на хората, които ще се включат в процедурата. Безработните, които ще бъдат наети за полагане на грижи за децата, ще бъдат предварително одобрени от родителите. Те ще разчитат и на методическа подкрепа за отглеждане на децата.

Мярката „Родители в заетост“ ще бъде реализирана с финансиране от Европейския социален фонд + (ЕСФ+). Процедурата е с бюджет от 24 млн. лв. и с продължителност до 2026 г. Очаква се 1 240 участници да подобрят положението си на пазара на труда в рамките на 6 месеца след напускане на операцията.

Условията и документите за кандидатстване са публикувани в уебсайта на ПРЧР и на ИСУН.

важна информация