Средната заплата в България се е повишила до 2123 лв. в края на 2023 г.

https://mlsp.government.bg/byuletin-na-mtsp

Средната работна заплата в България е достигнала 2123 лв. през четвъртото тримесечие на 2023 г. Увеличението на годишна база е с 13%. Това показват данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище за периода.


Средната заплата е най-висока в София - 2900 лв., което е с 36,6% повече спрямо средното възнаграждение за страната. Най-голям ръст на годишна база се отчита в областите Враца (11,4%) и Търговище (9,9%), най-малък във Видин – 2,0%.


Според статистиката общият доход на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 5684,25 лв. Спрямо четвърто тримесечие на 2022 г. той е нараснал с 14,5%.


През периода октомври - декември 2023 г. в осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната. В тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високи средни работни заплати се отчитат в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; „Финансови и застрахователни дейности“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Добивна промишленост“; „Държавно управление“; „Образование“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“.


Пълният текст на бюлетина е публикуван на адрес: https://mlsp.government.bg/byuletin-na-mtsp .

важна информация