Социални услуги в специализирани институции

Специализираните институции предоставят комплекс от социални услуги за лица/деца с увреждания, възрастни хора и деца, лишени от родителска грижа. Важна особеност е, че това е форма на грижа, в която потребителите са трайно отделени от своята домашна/семейна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността. Специализираните институции са:

 

- Специализирани институции за деца - дом за деца, лишени от родителска грижа; дом за деца с физически увреждания; дом за деца с умствена изостаналост. Домовете за медико-социални грижи за деца, управлявани от Министерство на здравеопазването, също са специализирани институции, в които се предоставя грижа за деца от 0 до 3- годишна възраст;

 

-  Специализирани институции за лица - дом за възрастни хора с умствена изостаналост; дом за възрастни хора с психични разстройства; дом за възрастни хора с физически увреждания; дом за възрастни хора със сетивни нарушения; дом за възрастни хора с деменция; домове за стари хора.