Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария

Здравейте и добре дошли!

    Радваме се да Ви приветстваме на информационната страница на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на Министерството на труда и социалната политика при посолството на Република България в Конфедерация Швейцария.

    След като се запознахте с основните  ни цели и дейности от входящата страница, тук бихме искали да Ви насочим, как да научавате новостите в трудовата и социалната сфера, както в Швейцария, така и в България, новините от СТСВ - Берн, конкретните дейности и начините, по които можете да се свържете с нас и най-вече, как да направим така, че да си бъдем взаимно полезни.

 

Към СТСВ – Берн можете да се обръщате за информация, консултация и съдействие в областите на:

· достъпа до пазара на труда в Швейцария, права, задължения и условия при различните видове заетост – държавни служители, международни организации, трудови договори, самостоятелно заети лица, командировани работници, свободни професии, студентска заетост, специализации, etc.;

· регистрирането на търсещи работа и на безработни лица във връзка с особеностите на пазара на труда в Швейцария, разширяване на компетентността за търсене и кандидатстване за работа, участие в интеграционни курсове и представяне на възможности за решаването на социални проблеми;

· социалната сигурност: социално осигуряване  - пенсионно, здравно, при злополука и безработица; обезщетения при краткосрочни рискове: бременност и раждане, безработица, заболяване, семейни обезщетения за дете и за отглеждане на дете;

· координацията на системите за социална сигурност  – преносимост на правата в горепосочените области от една в друга държава-членка на ЕС;

· нарушаването на трудовите и социалните права - работа без документи и социално осигуряване;

· условията за трудова заетост на граждани на държави-членки на ЕС  и  достъпа до пазара на труда в  България на граждани на трети страни.

 

СТСВ – Берн организира информационно-консултативни дни и приемни в Швейцария  и работи в тясно взаимодействие с Консулската служба и останалите служби в Посолството.

Основна дейност на СТСВ - Берн е и поддържането на ефективни контакти за разширяване на сътрудничеството на МТСП с Дирекцията по труда към Държавния секретариат по икономика, Държавния секретариат по миграция,  Федералната служба за социално осигуряване, Федералната служба за здраве, Службите по труда към отделните кантони, НПО.

СТСВ – Берн работи  в отношения на доверие и партньорство с Швейцарския съюз на профсъюзите и НПО в страната.

 

Отбивайте се често в рубриката „Новини“, където ще научавате за предстоящите мероприятия на СТСВ – Берн и възможностите за участие в тях, както и други новини от СТСВ - Берн.

В рубриката „Живот и труд“ ще получавате актуална информация за измененията в трудовото и социалното законодателство на Швейцария и България, за заетостта на български граждани и социалната им сигурност в Швейцария, както и насочване към полезна информация от швейцарски институции и НПО.

В рубриката „Контакти“ще намерите възможностите за контакт със СТСВ - Берн.