Работна група към Коалиционния съвет обсъди развитието на пазара на труда

MTSP

Подготовката на механизъм за определяне на минималната работна заплата, който е базиран на европейската директива за справедливо минимално възнаграждение, обсъдиха експертите от работна група "Пазар на труда" на Коалиционния съвет, които заседаваха в Министерството на труда и социалната политика. Такъв инструмент ще бъде въведен след консултации с национално представителните организации на синдикатите и работодателите.

По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка с фокус върху улесняването на достъпа до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, които са завършили образованието си в България.

Експертите отбелязаха необходимостта от включването на пазара на труда на неактивни и безработни и насърчаване на активното участие на работодателите в програмите за допълнителна квалификация и преквалификация. Те обсъдиха и необходимостта от усъвършенстване на програмите за обучение и квалификация за работещите в социалната сфера. 

В областта на трудовото законодателство акцент в дискусията беше регламентирането на дистанционната работа, дигиталните трудови книжки, европейските стандарти на добавката за нощен труд.

важна информация