Одобрени са промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

cae0d4f2c5e840293dd3ae71c5ba0650 (1)

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с цел осигуряване на условия за ефективно функциониране на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111. Към момента нейното поддържане се извършва съвместно от ДАЗД и Агенцията за социално подпомагане (АСП), което затруднява качественото изпълнение на дейностите за информиране, консултиране и помощ на деца.

 

Управлението на Националната телефонна линия за деца от една институция е от първостепенно значение, тъй като установява единен подход. Това гарантира безпроблемна координация между отговорните служители, които имат ангажимент към администрирането, контрола и консултантите, които предоставят подкрепа на децата.  Поради това с промените в Устройствения правилник на ДАЗД се предлага дейностите за нейното поддържане и развитие да преминат от АСП към  дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ на Държавната агенция за закрила на детето.

 

С цел да се подобри ефективността на работа на Националната телефонна линия за деца 116 111 и за да се гарантира нейното качественото администриране и поддържане, се предлага административният капацитет на ДАЗД да бъде обезпечен с 12 щатни бройки. Те ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация на АСП.

важна информация