Общ режим за работа на граждани на трети държави в България

Достъпът на граждани на трети страни до българския пазар на труда се регулира със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане.

 

При общия режим за разрешаване на достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава е необходимо той:

o   да има трудов договор с местен работодател или

 

o   да е командирован или е изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България или

 

o   да е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер или

 

o   да извършва дейност на свободна практика.

 

При кандидатстването за първоначален достъп до пазара на труда чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България.

Работодателят трябва да проведе предварително проучване на пазара на труда – т.нар. „пазарен тест“;

Работодателят трябва да докаже, че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто, а за малки и средни предприятия - 35 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 (с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ+членове на семейство, лица, получили убежище или международна закрила, за които това е предвидено в международен договор, по който РБ е страна, които са членове на семейство на български гражданин и на гражданин на ЕС, ЕИП, Швейцария).

Работниците - граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда могат да работят по трудово правоотношение или като командировани в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България - само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работата.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя писмено решение в 20-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда по ал. 1 на работници - граждани на трети държави.

Продължителността на разрешения достъп до пазара на труда по ал. 1 е за срока на договора с местния работодател, но за не повече от 12 месеца.

Срокът на решението по ал. 3 може да бъде продължен до три години, когато условията за първоначалното му предоставяне не са променени.

За предоставяне или продължаване на срока на решението по ал. 3 работодателят внася такса в размер 100 лв