Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност

Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ) се създава на основание на чл. 4, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и се председателства от министъра на труда и социалната политика.

Той е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика при разработване и осъществяване на държавната политика в областта на свободното движение на работници и трудовата миграция и интеграция на граждани на трети държави.

НСТМТМ се състои от равен брой представители на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, от представители на министерства, агенции, комисии, както и на органите за местно самоуправление.

Съставът, организацията и дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност се определят с правилника за прилагане на ЗТМТМ.

 

 

 

важна информация