Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

EPSCO-1

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика в Брюксел, което завърши и обобщи работата по приоритетите на Испанското председателство и подготви началото на Белгийското председателство. По време на форума ресорните министри на държавите - членки на ЕС, одобриха позиция на Съвета по важната Директива за създаване на Карта на ЕС за хората с увреждания и Карта на ЕС за паркиране за лица с увреждания. В изказването си по темата министър Шалапатова високо оцени добавената стойност на инициативата както за улесняване на упражняването на правото на свободно движение на хората с увреждания в рамките на Съюза, така и за пълноценното им включване в обществото.

В рамките на заседанието министрите проведоха дебати относно социалните инвестиции, плана за действие на ЕС срещу расизма за периода 2020 - 2025 г. и екологосъобразното колективно договаряне като част от Европейския семестър за 2024 г.

Приети бяха четири заключения на Съвета относно демокрацията на работното място, прехода на системите за полагане на грижи, Специалния доклад № 20/2023 на Европейската сметна палата за подкрепата за хората с увреждания и за цифровизацията в координацията на социалната сигурност.

Еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит представи пакета за стартиране на цикъла на Европейския семестър за 2024 г., обхващащ и проекта на Съвместния доклад по заетостта, който очертава областите, в които държавите членки, включително и България, трябва да положат усилия за постигане на напредък.

В рамките на дебата относно екологосъобразното колективно договаряне министрите се обединиха около необходимостта от промяната на нагласите и оползотворяване на новите възможности, които зеленият и дигитален преход предоставя, вместо да се поставя фокус върху запазване на неефективни замърсяващи околната среда работни места. Министър Шалапатова акцентира върху постиганото през октомври Национално споразумение на енергетиците и миньорите с правителството, потвърдено от Народното събрание, в което са очертани конкретните ангажименти за изпълнение на мерките по отношение на въглищните централи и важното значение на социалния диалог за намиране и изпълнение на работещи решения по предизвикателствата по тези въпроси.

Министрите оцениха изключително високо обсъждането на подхода за социални инвестиции в социалния дневен ред на ЕС. Те се обединиха около мнението, че добре планираните социални инвестиции могат да повишат икономическия растеж, като по този начин подкрепят фискалната устойчивост, но също така играят решаваща роля за насърчаване на възходяща социална конвергенция. Те постигнаха съгласие, че е необходимо на социалния бюджет да се гледа на инвестиции в хората, не като разходи.

Министър Шалапатова подчерта необходимостта от разработване на методология за оценка на възвращаемостта и социалното въздействие от всички инвестиции в социалната система, което отговаря на европейската цел за инвестиране в хората. Тя подчерта, че в България вече са работи за въвеждането на интегриран подход, включващ социалната, образователната и здравната политики, който да бъде приложен към целия жизнен цикъл – от грижите в ранна детска възраст, преминавйаки през образование, социално осигуряване, преквалификация и включване, до здравни грижи, пенсии и семейна подкрепа. С този подход ще се осъществи по-добра координация на политиките, насочени към човешкия капитал, за успеха на които е важно да се засили обмяната на опит и добри практики между държавите членки, за да се постигне максимален ефект на европейско равнище.

В рамките на заседанието Министър Шалапатова проведе двустранни срещи с Борха Корухо, държавен секретар по социалната сигурност и пенсиите на Испания, и Хоакин Рей, държавен секретар по заетостта и социалната икономика на Испания. По време на разговорите бяха обсъдени актуалните законодателни предложения за координация на социално осигурителните системи и подобряването на условията на труд при работа през цифрови платформи.

 

важна информация