Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

Комитетът по правата на детето на ООН даде положителна оценка на работата на България в областта на политиката за закрила на детето и намаляване на детската смъртност по време на двудневната 95-а сесия на Комитета за правата на детето, която се проведе в Женева, Швейцария, на 17 и 18 януари. На нея ръководената от министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова делегация представи VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето. Представителите на българските институции отчетоха напредъка на страната ни, свързан с прилагането на Конвенцията за правата на детето и предприетите мерки за подобряване на благосъстоянието на децата и техните семейства.


В своето изказване министър Шалапатова акцентира, че много от препоръките на Комитета, получени през 2016 г., вече са отразени в политики, програми и законодателни промени, които защитават и насърчават благосъстоянието на децата. Тя посочи, че активната работа на правителството продължава, като доказателство за това е и приетата Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.). „В момента се подготвя нова програма за развитие на интегрирани услуги за жертви на насилие. Активно работи и  безплатна национална телефонна линия за деца, на която се приемат сигнали за деца в риск от цялата страна“, обърна внимание тя.

Министър Шалапатова припомни част от направените реформи в областта на политиките за децата. Сред тях тя посочи промените Закона за закрила на детето през 2020 г., с които се регламентира възможността за ранно уведомяване за непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане и предотвратяване на изоставянето на дете с увреждане. „Регламентирана беше в нормативната уредба реформата за деинституционализацията на грижата за деца. В момента в България има по-малко от 200 деца, настанени в домове, в сравнение с над 7500 през 2009 г.“, каза министър Шалапатова. Тя припомня, че от 137 институции, съществуващи през 2009 г., сега има само 4, които държавата планира да закрие напълно до края от тази година. 

Д-р Иванка Шалапатова наблегна и върху направените ключови промени в Закона за семейните помощи за деца и Кодекса на труда в подкрепа на семействата и да се даде възможност на родителите да участват в живота на децата. Създадена е изцяло новата правна рамка за социалните услуги, която беше въведена с новия Закон за социалните услуги от 2020 г. „През юни 2023 г. бяха приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс, за да се гарантира напълно правото на непълнолетните на справедлив процес. Цялостната реформа на детското правосъдие ще бъде един от стълбовете на новата Национална стратегия за детето 2024 – 2030 г., която се цели постигане на по-високо ниво на грижа и гарантиране на правата на децата“, допълни министър Иванка Шалапатова.

важна информация