Министър Шалапатова представи доклада на България по Конвенцията на ООН за правата на детето пред народни представители

Shalapatova NS

Министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова представи основните резултати от VI и VII консолидиран периодичен доклад на България по Конвенцията на ООН за правата на детето пред парламентарната Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта. Напредъкът по създаването на Стратегията за детето, действията за укрепване на системата за закрила, промените в Закона за закрила на детето през 2020 г. и резултатите от процеса на деинституционализация на грижата за деца са част от положителните стъпки, които България е извървяла по линия на политиките в областта на правата на детето, каза тя. 

По-рано през януари докладът беше представен по време на 95-та сесия на Комитета за правата на детето на ООН от водената от министър Шалапатова делегация на България. Тогава страната ни получи положителна оценка за постигнатите резултати в областта на политиката за закрила на детето и намаляване на детската смъртност.

Пред народните представители Иванка Шалапатова обърна внимание, че е започнал широк обществен диалог за подготовката на Стратегията за детето и посочи, че ролята на стратегическия документ е ключова за развитието на обществото и институциите. Тя припомни, че България е сред малкото страни от Европейския съюз, която пилотно реализира програма за борба и изкореняване на детската бедност по линия на изпълнението на Европейската гаранция за детето.

Министърът на труда и социалната политика акцентира и върху напредъка при решаването на проблемите с насилие над деца, намаляването на детската смъртност и подкрепата за децата от Украйна. „Когато Комитетът по правата на детето на ООН изпрати своите препоръки към нас, ще разработим план за реализирането и ще дадем знак, че България подхожда отговорно към резултата от целия този диалог, добави Иванка Шалапатова.

важна информация