Корпоративна социална отговорност

По време на заседанието си на 28 август 2019 г. българското правителство прие  Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 – 2023 г.

Разработването на Стратегията за КСО 2019 – 2023 г. е в отговор на  политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики и в изпълнение на правителствената Програма за управление.

Активно съдействие при разработването на Стратегията оказаха членовете на Консултативния съвет по КСО, в който участват представители на социалните партньори, научните среди, неправителствения сектор и държавната администрация.

Сред целите на документа са: насърчаване устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и стимулиране развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Стратегията се основава на доброволния характер на КСО, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации, че при управленските си решения и ежедневни действия отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, в т.ч. в сферата на околната среда и на всички други субекти, спрямо които дейността им има отношение.

Като основни заинтересовани страни са идентифицирани фирменият мениджмънт, ръководните звена на публичните институции, заетите и служителите. В по-широк кръг - потребителите, корпоративните клиенти и подизпълнители по веригата с тяхната екосистема, социалните партньори, граждански и академични структури, околната среда.

Изпълнението на Стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др.

Стратегията е структурирана в отделни тематични части. Представена е актуалната ситуация в областта, основните концепции за КСО в национален и европейски контекст, предизвикателствата и бариерите пред проявленията на социално отговорно поведение. Представени са визията, принципите и целите на Стратегията.

Заложени са четири стратегическите цели, съответните дейности и мерки за тяхното изпълнение. Реализацията на Стратегията ще се осъществи на три етапа: 2019 г., 2020 – 2021 г., 2022 - 2023 г. В изпълнение на Стратегията са разработени Планове за действие /2019 г. и 2020-2021г./, като предвидените дейности са в съответствие с целите на Стратегията и представляват координирани съвместни действия на заинтересованите страни. При доказана необходимост, най-вече като следствие от технологично развитие, водещо до качествено нови трудови отношения и въздействие върху околната среда и обществото, е възможна актуализация на Стратегията.

Отговорният орган, който ще координира прилагането на Стратегията за корпоративна социална отговорност е Министерството на труда и социалната политика.

·         СТРАТЕГИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2019 – 2023 г.

·         План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020– 2021г.

·         План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2019  г.