Корпоративна социална отговорност

План за изпълнение 2022-2023По време на заседанието си на 28 август 2019 г. българското правителство прие  Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 – 2023 г.

Разработването на Стратегията за КСО 2019 – 2023 г. е в отговор на  политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики и в изпълнение на правителствената Програма за управление.

Активно съдействие при разработването на Стратегията оказаха членовете на Консултативния съвет по КСО, в който участват представители на социалните партньори, научните среди, неправителствения сектор и държавната администрация.

Сред целите на документа са: насърчаване устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и стимулиране развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Стратегията се основава на доброволния характер на КСО, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации, че при управленските си решения и ежедневни действия отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, в т.ч. в сферата на околната среда и на всички други субекти, спрямо които дейността им има отношение.

Като основни заинтересовани страни са идентифицирани фирменият мениджмънт, ръководните звена на публичните институции, заетите и служителите. В по-широк кръг - потребителите, корпоративните клиенти и подизпълнители по веригата с тяхната екосистема, социалните партньори, граждански и академични структури, околната среда.

Изпълнението на Стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др.

Стратегията е структурирана в отделни тематични части. Представена е актуалната ситуация в областта, основните концепции за КСО в национален и европейски контекст, предизвикателствата и бариерите пред проявленията на социално отговорно поведение. Представени са визията, принципите и целите на Стратегията.

Заложени са четири стратегическите цели, съответните дейности и мерки за тяхното изпълнение. Реализацията на Стратегията ще се осъществи на три етапа: 2019 г., 2020 – 2021 г., 2022 - 2023 г. В изпълнение на Стратегията са разработени Планове за действие /2019 г. и 2020-2021г./, като предвидените дейности са в съответствие с целите на Стратегията и представляват координирани съвместни действия на заинтересованите страни. При доказана необходимост, най-вече като следствие от технологично развитие, водещо до качествено нови трудови отношения и въздействие върху околната среда и обществото, е възможна актуализация на Стратегията.

Отговорният орган, който ще координира прилагането на Стратегията за корпоративна социална отговорност е Министерството на труда и социалната политика.

      СТРАТЕГИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2019 – 2023 г.

      План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020– 2021г.

     План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2019  г.

     План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2022-2023

     ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ По обявен конкурс на МТСП за „СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“

     Отчет на план за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2022 г. - 2023 г.

     Обзор изпълнението на СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2019 – 2023 г.