Заместник-министър Наталия Ефремова се срещна с кмета на Созопол Тихомир Янакиев

Заместник-министър Наталия Ефремова се срещна с кмета на Созопол Тихомир Янакиев

 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова проведе среща с кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, заместник-кмета Тодор Дамянов и областния управител на Бургас Мария Нейкова. По време на разговора беше обсъдено състоянието на социалните услуги в общината и възможностите за надграждането им. В община Созопол функционира Комплекс за социални услуги и здравеопазване, в който са обединени услугите домашен социален патронаж, център за обществена подкрепа, център за настаняване от семеен тип и център за социална рехабилитация и интеграция. По този начин е оптимизирано използването на ресурсите и работата на персонала в услугите.

 

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев подчерта необходимостта от назначаване на още един ромски медиатор, който да работи с местната маргинализирана общност. Към момента в община Созопол работи един ромски медиатор, който е назначен към Комплекса за социални услуги и здравеопазване и работата му се оценява като много полезна. Зам.-министър Наталия Ефремова подчерта, че една от възможностите за кандидатстване с проекти за интеграция на маргинализираните общности е и чрез подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие). За да бъде използвана тази възможност, е необходимо създаването на Местна инициативна група, за която община Созопол е в напреднал етап.

 

„Имаме въпиюща нужда от обучение на персонала, особено на хората, които работят с клиенти и отговарят за цялостното административно обслужване“, подчерта кметът на общината Тихомир Янакиев. Според него може да бъдат реализирани и проекти за обмяна на добри практики с общини от други държави.

 

Наталия Ефремова припомни, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са реализирани мерки за „Транснационални партньорства“, по които са изпълнени проекти за обмяна на опит с чуждестранни партньори. „В следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има възможност за кандидатстване с проекти за иновативни практики за предоставяне на услуги“, заяви Ефремова. Според нея община Созопол може да използва активно възможностите за подпомагане на социалното включване, заетост, обучения и квалификация с помощта на мерките по Програма "Развитие на човешките ресурси".

 

Зам.-министър Ефремова, кметът и зам.-кметът на Община Созопол и областният управител Мария Нейкова обсъдиха и възможностите за модернизация на социалните услуги, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, проект „Красива България“, както и за подобряване на здравеопазването в общината.

 

важна информация