Зам.-министър Клисурска представи опита на България в изпълнението на Европейската детска гаранция на форум в Ирландия

Зам.-министър Клисурска представи опита на България в изпълнението на Европейската детска гаранция на форум в Ирландия
Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска участва в среща на националните координатори по Европейската гаранция за детето в Дъблин, Ирландия. Международният форум с представители на 23 държави членки се проведе на 22 и 23 май 2023 г. в сътрудничество с Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (ЕК). От българска страна в срещата се включи и Огнян Друмев, държавен експерт в дирекция „Социално включване“ на Министерството на труда и социалната политика.

Участниците бяха приветствани от Родерик О'Горман, министър за децата, равенството, лицата с увреждания, интеграцията и младежта на Ирландия.

По време на форума експерти от ЕК представиха добри практики за управление и мониторинг на приетите национални планове за изпълнение на Европейската гаранция за детето. Като добра практика беше посочен и моделът на България за разработване и изпълнение на системата за мониторинг и оценка чрез обвързване на националните цели с конкретни и измерими индикатори. Представен бе и опитът на Ирландия в управлението и изграждането на механизъм за наблюдение на реализацията на ирландския национален план за действие.

През втория ден на международното събитие се проведе семинар за преодоляването на детската бедност и на социалното изключване сред децата. Българската делегация представи опита си за справяне с тези предизвикателства чрез интегрираните усилия на институциите и прилагане на междусекторен модел на действие. Тези политики са отразени и в създадения механизъм за управление, координация и отчетност.

В България се реализира пилотен проект, предшестващ плана за действие, който включва участието на всички заинтересовани страни от държавните институции, общините, неправителствения сектор и академичната общност. В страната националният план за изпълнение на Европейската гаранция за детето е съгласуван с Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 и има връзка със системите на социалното подпомагане, заетостта и стандартизираните социални услуги, отчетоха експертите.

важна информация