Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Българската тристранна делегация на Международната конференция на труда

„България ще продължи да спазва и развива принципите за зачитане на универсалните човешки права, равния достъп до възможности, правото на социална защита и справедлив преход на пазара на труда“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на пленарно заседание, част от 112-ата сесия на Международната конференция на труда в Женева, Швейцария. Това е най-висшият форум за вземане на решения на Международната организация на труда. България участва в конференцията с национална тристранна делегация с представители на държавата и национално представителните организации на работодателите и на синдикатите.

 

В своето изказване заместник-министър Ефремова подчерта ролята на международните трудови стандарти и тристранния диалог за преодоляване на неравенствата и осигуряване на достоен труд и социална справедливост. „Достойният труд изисква съвместните усилия на правителствата, социалните партньори и международната общност като цяло. Социалният диалог е необходим фактор за преодоляването на предизвикателствата и използването на възможностите, произтичащи от променящия се свят на труда“, допълни заместник-министър Ефремова.

 

Тя заяви пълната ангажираност на българската държава да гарантира зачитането на правата на работниците и да осигури справедлив, честен и приобщаващ свят на работа. „Страната ни се присъедини към Глобалната коалиция за социална справедливост, създадена по идея на генералния директор на МОТ, и сме впечатлени от нарастващия брой нейни партньори, включително международни организации“, заяви Наталия Ефремова.

 

Делегатът на българските работодатели Евгений Иванов определи като изключително важни „темите на конференцията за принципите и правата на работното място, достойния труд и икономиката на грижите, както и определянето на стандарти за защита срещу биологични опасности“. „Производителността и конкурентоспособността на компаниите, дигитализацията и развитието на уменията, насърчаването на равенството между половете, недискриминацията, многообразието и приобщаването на работното място, са ключови приоритети за работодателите, насочени към създаването на устойчива заетост и достоен труд“, добави той.

 

Делегатът на българските работници и служители Иоанис Партениотис подчерта, че „социалната справедливост е отговорност на цялото общество и пътят към постигане на баланс и защита на интересите на работещите трябва да се осъществява чрез социалния диалог. Разширяването на колективното договаряне и развитието на механизма за определяне на адекватната МРЗ задължително минава през засилване на ролята и на тежестта на социалните партньори“, посочи той.
 

важна информация