Законодателство

Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Наредба за осигурителните каси

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Постановление № 107 на Министерския съвет от 28 май 2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

Постановление на МС № 229 от 27 август 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление на МС № 310 от 11 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление на МС № 362 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление на МС № 54 от 17 март 2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Постановление на МС № 43 от 2 март 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Постановление на МС № 47 от 8 март 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Постановление № 116 на МС от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление на МС № 136 от 08 юни 2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.