Вицепремиерът Нинова и министър Гьоков подписаха Наредба за здравословни и безопасни условия на труд в металургията 

 Вицепремиерът Корнелия Нинова и министър Георги Гьоков

Вицепремиерът Нинова и министър Гьоков заедно с екипите си в Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на труда и социалната политика подписаха наредба за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. Това се прави за първи път от 1970 г.

Към момента на стартиране на процедурата в производството на основни метали (без леене на метали), броят на заетите лица е около 10 000 души. Произведената от тях продукция възлиза на 10 млрд. лв., което представлява 12% от общата промишлена продукция в страната.

Металургичните производства имат специфични характеристики (температурен режим, непрекъсваемост на процесите, работа с опасни вещества, химикали и др.), което наложи да има добре разработени и ясно дефинирани правила за безопасност и здраве при работа.

„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, заяви министър Нинова.

Мерките са разбити подробно и детайлно във всеки сектор от индустрията. А част от общите мерки за здравословни  и безопасни условия са:

-      Работещите са длъжни да ползват предоставните им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло, като топлозащитни работни облекла, ударнозащитни обувки с топлоустойчиви подметки, предпазна каска, антифони, предпазни очила и защитни ръкавици.

-      Подходящ микроклимат на работната среда – температура, относителна влажност, осветеност и вентилация, наличие на авариен душ за очи и тяло, сухи и почистени помещения.

-      До работното място да се допускат само работещи, квалифицирани за конкретната дейност и запознати с устройството и правилата за безопасна работа.

-      Работните помещения да са оборудвани със звукови и светлинни сигнали и знаци като: „Внимание! Движещи се части“, „Не включвай! Работят хора!“, да се осигури свободен  безопасен път за евакуация.

-      Да не се допускат движението на външни лица.

-      Да не се допуска премахването на предпазните съоръжения.

-      Да се извършат  и да се документират периодични проверки на изправността на конкретните инсталации.

-      Работещите се задължават да пазят ефективно, както себе си така и околните от евентуални трудови злополуки.

-      Работещите трябва да са информирани за всички възможни източници на опасност: поражения от електрически ток, силен шум, вибрации, изгаряне с течен метал, силни електромагнитни полета, радиоактивно излъчване, контузии от спъване, падане, удар, срязване, изгаряне, запалване , взрив, пожар и др.

-      Намаляване опасностите от професионални заболявания, предизвикани от работата при неблагоприятен климат.

-      Намаляване на трудовия травматизъм, професионални заболявания и загуба на работни дни.

-      Повишаване привлекателността на труда в металургията.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са да се подобрят условията на труд в индустрията, да се осигури превенция на риска от заболявания, което ще доведе до повишаване привлекателността на заетост в този сектор.

важна информация