Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

 ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЧЛ.35 АЛ.1 Т.3

 ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЧЛ.35 АЛ.1 Т.2

Част I

 ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.2

Част II

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.4

Мариана Атанасова Атанасова главен експерт     да ДК2-1/06.01.2022  
Мишел Варужан Гутсузян директор     да ДК2-2/10.01.2022  
напуснал съветник ДК1-1/11.01.2022   да

ДК2-7/25.01.2022

ДК2-8/26.01.2022

 
Габриела Николаева Николова старши експерт     да ДК2-3/12.01.2022  
напуснал изпълнителен директор на ИАГИТ ДК1-2/13.01.2022        
напуснал изпълнителен директор на АЗ ДК1-3/17.01.2022        
Мила Георгиева Петрова старши експерт     ДК2-4/20.01.2022    
напуснал директор     ДК2-5/20.01.2022    
Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева главен експерт     ДК2-6/21.01.2022    
напуснал изпълнителен директор на ИАГИТ ДК1-4/08.02.2022        
Лилия Панкова Зерлиева главен експерт ДК1-5/08.02.2022   да

ДК2-18/ 24.02.2022

ДК2-23/ 15.03.2022

 
напуснал изпълнителен директор на АЗ ДК1-6/09.02.2022        
Валентина Симеонова Георгиева главен секретар ДК1-7/16.02.2022        
Любомир Ангелов Крумов държавен инспектор по чл. 46 от ЗА     ДК2-9/26.01.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-10/31.01.2022    
напуснал парламентарен секретар   ДК3-1/02.02.2022 ДК2-11/02.02.2022    
Нина Огнянова Нунева главен експерт     ДК2-12/03.02.2022    
Диана Илиянова Димитрова главен юрисконсулт     ДК2-13/04.02.2022    
Георги Цветанов Янков началник на отдел     ДК2-14/15.02.2022    
Мария Николаева Железарова началник на отдел     ДК2-15/15.02.2022    
Юлиана Кирилова Василева главен юрисконсулт     ДК2-16/16.02.2022    
Ива Атанасова Янева старши експерт     ДК2-17/18.02.2022    
Стоян Мирчев Гайдажиев главен експерт     ДК2-19/ 01.03.2022    
Ирена Николаева Христова - Петрова държавен експерт ДК1-8/ 09.03.2022   да ДК2-47/ 08.04.2022  
Ника Здсравкова Цонева старши експерт ДК1-9/ 10.03.2022   да ДК2-32/ 31.03.2022  
напуснал главен експерт     ДК2-20/ 10.03.2022    
напуснал директор     ДК2-21/ 14.03.2022    
Валя Лазарова Василева старши експерт     ДК2-22/ 14.03.2022    
Момчил Христов Масларов директор     ДК2-24/ 23.03.2022    
Зорница Станева Чеканова началник на отдел     ДК2-25/ 25.03.2022    
Лилия Стефанова Чолакова държавен експерт     ДК2-26/ 25.03.2022    
Ралица Стоянова Маринова държавен експерт     ДК2-27/ 25.03.2022    
Петър Костов Гъров началник на отдел     ДК2-28/ 30.03.2022    
Елена Стоилова Ласкова старши експерт     ДК2-29/ 30.03.2022    
Борис Димитров Терзиев старши юрисконсулт     ДК2-30/ 30.03.2022    
напуснал главен експерт     ДК2-31/ 31.03.2022    
Таня Христова Михайлова държавен вътрешен одитор ДК1-10/ 01.04.2022        
Ася Емануилова Маджарова младши експерт ДК1-11/ 01.04.2022   да ДК2-218/ 05.05.2022  
Таня Петкова Петрова главен експерт     ДК2-33/ 01.04.2022    
Тонислава Ангелова Сотирова началник на отдел     ДК2-34/ 01.04.2022   ДК4-4/20.07.2022
Надежда Руменова Огнянова главен експерт     ДК2-35/ 01.04.2022    
Наталия Георгиева Гьорева главен експерт     ДК2-36/ 04.04.2022    
Десислава Йосифова Алендарова старши експерт ДК1-12/ 04.04.2022   да ДК2-52/ 11.04.2022  
Валерия Илиева Асенова държавен експерт     ДК2-37/ 05.04.2022    
Виктория Янкова Петрова главен експерт     ДК2-38/ 05.04.2022    
Мария Христова Донова старши експерт     ДК2-39/ 05.04.2022    
Васил Асенов Асенов държавен експерт     ДК2-40/ 06.04.2022    
Венета Петрова Тешовска главен експерт     ДК2-41/ 06.04.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-42/ 06.04.2022    
Александрина Владиславова Михайлова младши експерт     ДК2-43/ 06.04.2022    
Бистра Димитрова Иванова финансов контрольор     ДК2-44/ 08.04.2022    
Наталия Илиева Анастасова заместник главен директор     ДК2-45/ 08.04.2022    
Людмила Момчилова Пътникова главен експерт     ДК2-46/ 08.04.2022    
Ивайло Рангелов Найденов държавен експерт     ДК2-48/ 08.04.2022    
Емилия Славейкова Стойкова главен експерт     ДК2-49/ 11.04.2022    
Весела Бойкова Аверьянова главен експерт     ДК2-50/ 11.04.2022    
Надежда Йорданова Харизанова държавен експерт     ДК2-51/ 11.04.2022    
Полина Петева Стойчева-Пиперова държавен експерт     ДК2-53/ 11.04.2022    
Желена Иванова Демирова младши експерт     ДК2-54/ 11.04.2022    
Елица Сергеева Спасова главен експерт     ДК2-55/ 12.04.2022    
Цветинка Иванова Цанова старши експерт     ДК2-56/ 12.04.2022    
Иван Тодоров Димитров държавен експерт     ДК2-57/ 12.04.2022    
Диана Бойчева Вълчова главен експерт     ДК2-58/ 12.04.2022    
Диана Николаева Грозданчева главен експерт     ДК2-59/ 13.04.2022    
Даниела Йорданова Василева главен експерт     ДК2-60/ 13.04.2022    
Жана Ангелова Георгиева главен експерт     ДК2-61/ 13.04.2022    
Михаил Илиев Илиев главен експерт     ДК2-62/ 14.04.2022    
Камелия Димитрова Калева младши експерт     ДК2-63/ 14.04.2022    
Адриана Валентинова Петрова старши експерт     ДК2-64/ 15.04.2022    
Тони Георгиев Тонев старши експерт     ДК2-65/ 18.04.2022    
Ивайло Тодоров Димитров държавен експерт     ДК2-66/ 18.04.2022    
Гергана Ангелова Тончева главен експерт     ДК2-67/ 18.04.2022    
Лилия Петрова Стоянович главен директор     ДК2-68/ 18.04.2022   ДК4-6/05.08.2022
Магдалена Георгиева Тодорова-Димитрова държавен експерт     ДК2-69/ 18.04.2022    
Искра Милкова Петрова главен експерт     ДК2-70/ 18.04.2022    
Ивияна Начева Рачева държавен експерт     ДК2-71/ 18.04.2022    
Борислава Тошкова Петрова главен експерт     ДК2-72/ 18.04.2022    
Росица Василева Колева главен експерт     ДК2-73/ 18.04.2022    
Пламена Георгиева Петрова главен юрисконсулт     ДК2-74/ 18.04.2022    
Нели Илиева Веселинова главен експерт     ДК2-75/ 19.04.2022    
Зорница Цветанова Андровска старши експерт     ДК2-76/ 19.04.2022    
Венета Петрова Тешовска главен експерт     ДК2-77/ 19.04.2022    
Тодор Борисов Кръстев главен експерт     ДК2-78/ 19.04.2022    
Анелия Николаева Ценова главен експерт     ДК2-79/ 19.04.2022    
Зоя Иванова Каукова-Иванова държавен експерт     ДК2-80/ 19.04.2022    
Вергиния Георгиева Власакиева главен експерт     ДК2-81/ 19.04.2022    
Искра Димитрова Апостолова-Григорова главен специалист     ДК2-82/ 19.04.2022    
Таня Христова Михайлова държавен вътрешен одитор     ДК2-83/ 19.04.2022    
Илиана Румянова Ковачева главен експерт     ДК2-84/ 19.04.2022    
Гергана Асенова Казакова държавен експерт     ДК2-85/ 19.04.2022    
Гергана Валериева Тончева старши експерт     ДК2-86/ 19.04.2022    
Веселин Спасов Спасов главен експерт     ДК2-87/ 19.04.2022    
Райна Тодорова Шопова главен експерт     ДК2-88/ 19.04.2022    
Ирина Анатолиева Симеонска държавен експерт     ДК2-89/ 19.04.2022    
Кирил Емилов Атанасов старши експерт     ДК2-90/ 19.04.2022    
Виргиния Иванова Цанова държавен експерт     ДК2-91/ 19.04.2022    
Лилия Миланова Тодорова главен експерт     ДК2-92/ 19.04.2022    
Красимира Иванова Миланчева главен експерт     ДК2-93/ 19.04.2022    
Цветелина Красимирова Христова главен експерт     ДК2-94/ 19.04.2022    
Божидара Георгиева Станкова-Бочева главен експерт     ДК2-95/ 19.04.2022    
Снежана Димова Чакърова старши експерт     ДК2-96/ 19.04.2022    
напуснал главен експерт     ДК2-97/ 20.04.2022    
Светослава Петрова Илиева-Цибранска главен експерт     ДК2-98/ 20.04.2022    
Емануела Емануилова Симард главен експерт     ДК2-99/ 20.04.2022    
Стефанка Иванова Орозова главен експерт     ДК2-100/ 20.04.2022    
Диана Стойкова Димова главен експерт     ДК2-101/ 20.04.2022    
Юлия Йорданова Зафирова главен експерт     ДК2-102/ 20.04.2022    
Екатерина Асенова Папучиева главен експерт     ДК2-103/ 20.04.2022   ДК4-8/06.10.2022
Даниела Атанасова Христова старши експерт     ДК2-104/ 20.04.2022    
Росица Георгиева Стоичкова главен експерт     ДК2-105/ 20.04.2022    
Таня Христова Михайлова държавен вътрешен одитор     ДК2-106/ 20.04.2022    
Гергана Зефирова Върбанова-Енчева началник на отдел     ДК2-107/ 20.04.2022    
Стоилка Бориславова Панева главен експерт     ДК2-108/ 20.04.2022    
Иванка Ценкова Младенова главен експерт     ДК2-109/ 20.04.2022    
Елеонора Николова Алексиева главен експерт     ДК2-110/ 20.04.2022    
Георги Любомиров Георгиев главен експерт     ДК2-111/ 20.04.2022    
Ирина Цекова Димитрова главен експерт     ДК2-112/ 20.04.2022    
Лъчезар Михайлов Величков старши експерт     ДК2-113/ 21.04.2022    
Гергана Менкова Малинова старши експерт     ДК2-114/ 21.04.2022    
Мирослава Мирчева Вълчева-Кондева държавен експерт     ДК2-115/ 21.04.2022    
Емилия Русева Чилингирова старши експерт     ДК2-116/ 21.04.2022    
Антония Недялкова Делчева главен експерт     ДК2-117/ 21.04.2022    
Ваня Делчева Стамболова старши експерт     ДК2-118/ 21.04.2022    
Живка Грудева Жекова-Попова главен експерт     ДК2-119/ 26.04.2022    
Мария Стойкова Савова главен експерт     ДК2-120/ 26.04.2022    
Десислава Георгиева Георгиева старши експерт     ДК2-121/ 26.04.2022    
Десислава Пламенова Маданска главен експерт     ДК2-122/ 26.04.2022    
Ивета Петрова Михайлова-Джекова главен експерт     ДК2-123/ 26.04.2022    
Миглена Радославова Славова старши сътрудник по УЕПП     ДК2-124/ 26.04.2022    
Янка Георгиева Тренчева главен експерт     ДК2-125/ 26.04.2022    
Елка Димитрова Гергинова главен експерт     ДК2-126/ 26.04.2022    
Емили Емилова Стоянова младши експерт     ДК2-127/ 26.04.2022    
Анета Атанасова Станулова главен експерт     ДК2-128/ 26.04.2022    
Мила Либкнехт Мицова старши експерт     ДК2-129/ 27.04.2022    
Младенка Иванова Христова главен експерт     ДК2-130/ 27.04.2022    
Атанас Георгиев Колчаков началник на отдел     ДК2-131/ 28.04.2022    
Валентина Николова Динева държавен експерт     ДК2-132/ 28.04.2022    
Татяна Младенова Георгиева главен експерт     ДК2-133/ 28.04.2022    
Таня Миткова Иванова старши експерт     ДК2-134/ 28.04.2022    
Милена Маринова Петрова директор     ДК2-135/ 28.04.2022    
Елка Иванова Миланова началник на отдел     ДК2-136/ 28.04.2022    
Мария Божидарова Вангелова главен експерт     ДК2-137/ 28.04.2022    
Пенка Славова Чакърова главен експерт     ДК2-138/ 29.04.2022    
Мария Кирчева Манолова главен експерт     ДК2-139/ 29.04.2022    
Георги Иванов Иванов главен експерт     ДК2-140/ 29.04.2022    
Стефан Данаилов Данаилов държавен експерт     ДК2-141/ 29.04.2022    
Милена Петрова Митева началник на отдел     ДК2-142/ 29.04.2022    
Гергана Боянова Тодорова началник на отдел     ДК2-143/ 29.04.2022    
Илия Боянов Гаралиев главен експерт     ДК2-144/ 29.04.2022   ДК4-5/21.07.2022
Марина Петрова Петкова старши експерт     ДК2-145/ 29.04.2022    
напуснала главен експерт     ДК2-146/ 29.04.2022    
Мария Димитрова Енева държавен експерт     ДК2-147/ 29.04.2022    
Недялка Стайкова Драгоева главен експерт     ДК2-148/ 29.04.2022    
Наталия Иванова Иванова началник на отдел     ДК2-149/ 29.04.2022    
Валя Димитрова Викентиева главен специалист     ДК2-150/ 29.04.2022    
Галя Георгиева Савова държавен експерт     ДК2-151/ 29.04.2022    
Георги Димчев Великов главен експерт     ДК2-152/ 03.05.2022    
Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова старши експерт     ДК2-153/ 03.05.2022    
Цветанка Живкова Карапетрова главен експерт     ДК2-154/ 03.05.2022    
Теодора Славчева Тодорова главен експерт     ДК2-155/ 03.05.2022    
Хубавинка Александрова Василева старши юрисконсулт     ДК2-156/ 03.05.2022    
Веселин Борисов Будинов сътрудник по УЕПП     ДК2-157/ 03.05.2022    
Даниела Борисова Велянова държавен експерт     ДК2-158/ 03.05.2022    
Светослава Атанасова Божилова старши експерт     ДК2-159/ 03.05.2022    
Мариета Димитрова Малчева-Ковачева главен експерт     ДК2-160/ 03.05.2022    
Маргарита Йорданова Маринова държавен експерт     ДК2-161/ 03.05.2022    
Магдалена Георгиева Георгиева главен експерт     ДК2-162/ 03.05.2022    
Елена Любчова Динева-Каменова главен експерт     ДК2-163/ 03.05.2022    
Желена Иванова Демирова младши експерт     ДК2-164/ 03.05.2022    
Симона Валериева Методиева старши експерт     ДК2-165/ 03.05.2022    
Нина Пламенова Рачинска директор     ДК2-166/ 03.05.2022    
Елеонора Николова Пачеджиева директор     ДК2-167/ 03.05.2022    
Анжела Руменова Манолова старши експерт     ДК2-168/ 03.05.2022    
Александър Димитров Радонов младши експерт     ДК2-169/ 03.05.2022    
Невена Костадинова Миленчева-Бабева главене експерт     ДК2-170/ 03.05.2022    
Лъчезар Иванов Манов главен експерт     ДК2-171/ 03.05.2022    
Евелина Василева Пейчинова главен експерт     ДК2-172/ 03.05.2022    
Николай Бойков Алексиев старши експерт     ДК2-173/ 03.05.2022    
Петя Асенова Ангелова главен експерт     ДК2-174/ 03.05.2022    
Теодора Качова Любенова държавен експерт     ДК2-175/ 04.05.2022    
Китка Георгиева Славкова-Цолова юрисконсулт     ДК2-176/ 04.05.2022    
Георги Иванов Илиев началник на отдел     ДК2-177/ 04.05.2022    
Ивелина Стайкова Шопска старши юрисконсулт     ДК2-178/ 04.05.2022    
Ани Димитрова Евгениева-Георгиева държавен експерт     ДК2-179/ 04.05.2022    
Любомира Николаева Аршинкова държавен експерт     ДК2-180/ 04.05.2022    
Александрия Йорданова Александрова старши експерт     ДК2-181/ 04.05.2022    
Гергана Стилиянова Янкова старши експерт     ДК2-182/ 04.05.2022    
Емануела Емануилова Боева младши експерт     ДК2-183/ 04.05.2022    
Цветомир Лъчезаров Симеонов старши експерт     ДК2-184/ 04.05.2022    
Филка Николова Младжова старши експерт     ДК2-185/ 04.05.2022    
Венцислав Спасов Пачев старши експерт     ДК2-186/ 04.05.2022    
Венета Николова Рачева-Йорданова старши експерт     ДК2-187/ 04.05.2022    
Свилен Николаев Стойков старши експерт     ДК2-188/ 04.05.2022    
Севдалина Велчева Стоянова старши експерт     ДК2-189/ 04.05.2022    
Галя Генова Синабова старши експерт     ДК2-190/ 04.05.2022    
Николай Иванов Арнаудов главен експерт     ДК2-191/ 04.05.2022    
Цветан Петков Балевски главене експерт     ДК2-192/ 04.05.2022    
Марина Кирилова Янева старши експерт     ДК2-193/ 04.05.2022    
Ясен Емилов Димитров старши експерт     ДК2-194/ 04.05.2022    
Нелислава Георгиева Стоянова младши експерт     ДК2-195/ 04.05.2022    
Марин Валентинов Байчев началник на отдел     ДК2-196/ 04.05.2022    
Петър Светлозаров Карагинев главен експерт     ДК2-197/ 04.05.2022    
Надя Валентинова Борисова главен експерт     ДК2-198/ 04.05.2022    
Ненко Петков Салчев началник на отдел     ДК2-199/ 04.05.2022    
Петя Ангелова Малакова началник на отдел     ДК2-200/ 04.05.2022    
Албена Младенова Славчова главен експерт     ДК2-201/ 04.05.2022    
Лариса Пеитрова Тодорова държавен експерт     ДК2-202/ 04.05.2022    
Красимира Жекова Айнаджиева старши експерт     ДК2-203/ 04.05.2022    
Васка Костадинова Семерджиева-Даракчиева държавен експерт     ДК2-204/ 04.05.2022    
Александър Александров Евтимов държавен експерт     ДК2-205/ 05.05.2022    
Даниела Любомирова Кичева-Соколова държавен експерт     ДК2-206/ 05.05.2022    
Дарина Петкова Конова държавен експерт     ДК2-207/ 05.05.2022    
Десислава Боянова Кожухарова старши експерт     ДК2-208/ 05.05.2022    
Красимира Иванова Иванова главен експерт     ДК2-209/ 05.05.2022    
Даниела Михаилова Стракова главен експерт     ДК2-210/ 05.05.2022    
Румяна Илиева Михайлова старши експерт     ДК2-211/ 05.05.2022    
Нина Стефанова Мининска главен експерт     ДК2-212/ 05.05.2022    
Цветан Милков Иванов главен експерт     ДК2-213/ 05.05.2022    
Живка Петрова Минчева държавен експерт     ДК2-214/ 05.05.2022    
Елеонора Стойкова Бранкова инспектор     ДК2-215/ 05.05.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-216/ 05.05.2022    
Людмила Йорданова Каменова главен експерт     ДК2-217/ 05.05.2022    
Десислава  Славчева Борисова началник на отдел     ДК2-219/ 05.05.2022    
Миляна Кръстева Павлова държавен експерт     ДК2-220/ 05.05.2022    
Надежда Цветанова Делева главен специалист     ДК2-221/ 05.05.2022    
Мила Богданова Николова младши експерт     ДК2-222/ 05.05.2022    
Елена Валентинова Велкова началник на отдел     ДК2-223/ 05.05.2022    
Бойка Йорданова Цолова-Върбанова държавен експерт     ДК2-224/ 05.05.2022    
Александра Петрова Александрова главен експерт     ДК2-225/ 05.05.2022    
Петя Петрова Александрова главен експерт     ДК2-226/ 05.05.2022    
Ирина Цекова Иванова началник на отдел     ДК2-227/ 05.05.2022    
Габриела Николаева Николова старши експерт     ДК2-228/ 05.05.2022    
Мина Григорова Минчева главен експерт     ДК2-229/ 05.05.2022    
Красена Димова Стоименова главен експерт     ДК2-230/ 05.05.2022    
Евгения Василева Станкева държавен експерт     ДК2-231/ 05.05.2022    
Людмил Димитров Димитров държавен експерт     ДК2-232/ 05.05.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-233/ 05.05.2022    
Светослав Борисов Илонов главен експерт     ДК2-234/ 05.05.2022    
Илиян Огнянов Саралиев началник на отдел     ДК2-235/ 09.05.2022   ДК4-7/24.08.2022
Наталия Димитрова Ефремова заместник главен директор     ДК2-236/ 09.05.2022    
Ивелина Василева Върбанова главен експерт     ДК2-237/ 09.05.2022    
Станислав Иванов Янакиев главен експерт     ДК2-238/ 09.05.2022    
Андрей Иванов Обретенов старши експерт     ДК2-239/ 09.05.2022    
Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова държавен експерт     ДК2-240/ 09.05.2022    
Снежана Александрова Ангелова главен експерт     ДК2-241/ 09.05.2022    
Александрина Александрова Борисова главен експерт     ДК2-242/ 09.05.2022    
Теодора Емилова Тодорова старши експерт     ДК2-243/ 09.05.2022    
Мария Веселинова Петрова главен експерт     ДК2-244/ 09.05.2022    
Мирослава Руменова Стоицева старши експерт     ДК2-245/ 09.05.2022    
Христо Георгиев Христов старши експерт     ДК2-246/ 09.05.2022    
Меглена Стефанова Константинова старши експерт     ДК2-247/ 09.05.2022    
Тодор Димов Цацов главен експерт     ДК2-248/ 09.05.2022    
Боряна Паунова Стайкова държавен инспектор     ДК2-249/ 09.05.2022    
Янислава Кирилова Кирилова старши експерт     ДК2-250/ 09.05.2022    
Венета Георгиева Велкова държавен инспектор     ДК2-251/ 09.05.2022    
Ваня Йорданова Янкулова държавен експерт     ДК2-252/ 09.05.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-253/ 09.05.2022    
Олга Тенчева Тенева главен експерт     ДК2-254/ 09.05.2022    
напуснал главен експерт     ДК2-255/ 09.05.2022    
напуснал главен експерт     ДК2-256/ 09.05.2022    
Иванка Милушева Игнатова държавен експерт     ДК2-257/ 09.05.2022    
Димитрина Петрова Иванова главен експерт     ДК2-258/ 09.05.2022    
Георги Тодоров Евтимов младши експерт     ДК2-259/ 09.05.2022    
Миглена Иванова Христова старши експерт     ДК2-260/ 09.05.2022    
Людмила Николова Екова главен експерт     ДК2-261/ 09.05.2022    
Теодор Тодоров Цанев старши експерт     ДК2-262/ 10.05.2022    
Евелина Веселинова Христова старши експерт     ДК2-263/ 10.05.2022    
Красимира Йорданова Колева старши експерт     ДК2-264/ 10.05.2022    
Светлана Велкова Менева старши експерт     ДК2-265/ 10.05.2022    
Стефка Василева Лиманска началник на отдел     ДК2-266/ 10.05.2022    
Лилия Емилова Кирилова старши експерт     ДК2-267/ 10.05.2022    
Младен Николов Христов старши експерт     ДК2-268/ 10.05.2022    
Ангел Стефанов Вълков главен експерт     ДК2-269/ 10.05.2022    
Орлин Александров Кръстев главен експерт     ДК2-270/ 10.05.2022    
Цецка Михайлова Адиркова главен експерт     ДК2-271/ 10.05.2022    
Антоанета Иванова Томова-Цонева началник на отдел     ДК2-272/ 10.05.2022    
Георги Андреев Бъркашки главен експерт     ДК2-273/ 10.05.2022    
Румен Петров Донев държавен експерт     ДК2-274/ 10.05.2022    
Даниела Христова Попова старши експерт     ДК2-275/ 10.05.2022    
Ася Нинона Илиева държавен експерт     ДК2-276/ 10.05.2022    
Златина Димитрова Карликова главен инспектор     ДК2-277/ 10.05.2022    
Йоанна Петрова Германова държавен експерт     ДК2-278/ 10.05.2022    
Капка Николаева Паланова старши експерт     ДК2-279/ 10.05.2022    
Мариела Иванова Йорданова главен инспектор     ДК2-280/ 10.05.2022    
Елица Валентинова Славчева-Борисова началник на отдел     ДК2-281/ 10.05.2022    
Славка Георгиева Радева главен експерт     ДК2-282/ 10.05.2022    
Иван Иванов Младенов главен експерт     ДК2-283/ 11.05.2022    
Цветелина Горанова Островска държавен експерт     ДК2-284/ 11.05.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-285/ 11.05.2022    
Елена Любомирова Кременлиева директор     ДК2-286/ 11.05.2022    
Златка Петкова Петкова държавен вътрешен одитор     ДК2-287/ 11.05.2022    
Милена Сашева Терзиева държавен вътрешен одитор     ДК2-288/ 11.05.2022    
Симеон Ленинов Струкански главен вътрешен одитор     ДК2-289/ 11.05.2022    
Аглика Стойчева Липчева директор     ДК2-290/ 11.05.2022    
Мария Христова Тютюнджиева старши експерт     ДК2-291/ 11.05.2022    
Мариела Петрова Георгиева старши експерт     ДК2-292/ 11.05.2022    
Мария Тодорова Василева старши експерт     ДК2-293/ 11.05.2022    
Антония Иванова Атанасова старши експерт     ДК2-294/ 11.05.2022    
Елена Стефанова Петрова главен експерт     ДК2-295/ 11.05.2022    
Йорданка Славянова Славова главен експерт     ДК2-296/ 11.05.2022    
Зоя Воиславова Асенова главен експерт     ДК2-297/ 11.05.2022    
Нина Добрева Спирдонова главен експерт     ДК2-298/ 11.05.2022    
Силвия Николаева Николова държавен експерт     ДК2-299/ 11.05.2022    
Боян Валентинов Петров старши експерт     ДК2-300/ 11.05.2022    
Боряна Георгиева Ферманджиева главен експерт     ДК2-301/ 11.05.2022    
Ралица Стефанова Станева-Костова старши експерт     ДК2-302/ 11.05.2022    
Ралица Христова Диканарова юрисконсулт     ДК2-303/ 11.05.2022    
Димитър Стоянов Божилов главен експерт     ДК2-304/ 11.05.2022    
Силвана Маринчева Маринчева главен експерт     ДК2-305/ 11.05.2022    
Ташка Неделчева Габровска държавен експерт     ДК2-306/ 11.05.2022    
Владимир Александров Олшевски главен експерт     ДК2-307/ 11.05.2022    
Магдалена Крумова Крумова главен експерт     ДК2-308/ 11.05.2022    
Десислава Юлианова Митова главен експерт     ДК2-309/ 11.05.2022    
Златина Иванова Найденова държавен експерт     ДК2-310/ 11.05.2022    
Малин Митков Субев главен вътрешен одитор     ДК2-311/ 12.05.2022    
Елена Димитрова Стаматова-Захова главен експерт     ДК2-312/ 12.05.2022   ДК4-9/21.11.2022
Ралица Миленова Манолова-Мирчева главен експерт     ДК2-313/ 12.05.2022    
Анелия Иванова Йорданова главен експерт     ДК2-314/ 12.05.2022    
Тоника Колева Дечева старши експерт     ДК2-315/ 12.05.2022    
Венцислава Бобчева Тодорова главен експерт     ДК2-316/ 12.05.2022    
Албена Кирилова Станкова главен вътрешен одитор     ДК2-317/ 12.05.2022    
Яна Йорданова Якова главен вътрешен одитор     ДК2-318/ 12.05.2022    
Валерия Валери Панайотова главен експерт     ДК2-319/ 12.05.2022    
Сашка Асенова Захариева главен експерт     ДК2-320/ 12.05.2022    
Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова държавен експерт     ДК2-321/ 12.05.2022    
Мишел Варужан Гутсузян директор     ДК2-322/ 12.05.2022    
Анна Савова Савова главен експерт     ДК2-323/ 12.05.2022   ДК4-2/ 12.05.2022
Георги Георгиев Грудев държавен експерт     ДК2-324/ 12.05.2022    
напуснал служител по сиг. на информацията     ДК2-325/ 12.05.2022    
Снежана Цецова Александрова държавен експерт     ДК2-326/ 12.05.2022    
Десислава Иванова Георгиева-Ушколова началник на отдел     ДК2-328/ 13.05.2022    
Ефросина Стефанова Тикварска-Николова държавен експерт     ДК2-329/ 13.05.2022    
Вилислава Красимирова Станчева-Иванова старши експерт     ДК2-330/ 13.05.2022    
Ана Александрова Маринова старши експерт     ДК2-331/ 13.05.2022    
Антон Георгиев Тонев главен експерт     ДК2-332/ 13.05.2022    
Данаил Недков Русев старши експерт     ДК2-333/ 13.05.2022   ДК4-1/ 03.02.2022
Теодора Ангелова Тодорова началник на отдел     ДК2-334/ 13.05.2022    
Цонко Атанасов Кучев главен евътрешен одитор     ДК2-335/ 13.05.2022    
Владимира Стойкова Ал Хашим старши експерт     ДК2-336/ 13.05.2022    
Роберто Данчев Маринов главен експерт     ДК2-337/ 13.05.2022    
Томислава Валентинов Евстатиева главен експерт     ДК2-338/ 13.05.2022    
Петър Цветанов Начев директор     ДК2-339/ 13.05.2022    
Деница Васкова Тенчева-Фока старши експерт     ДК2-340/ 13.05.2022    
Галин Стоянов Градев старши експерт     ДК2-341/ 16.05.2022    
Албена Валентинова Габрова старши експерт     ДК2-342/ 16.05.2022    
Радка Генова Георгиева-Асенова старши експерт     ДК2-343/ 16.05.2022    
напуснал старши експерт     ДК2-344/ 16.05.2022    
Мирела Димитрова Хаджиева старши сътрудник по УЕПП     ДК2-345/ 16.05.2022    
Ради Стефанов Футеков държавен експерт     ДК2-346/ 16.05.2022    
Искрен Иванов Ангелов директор     ДК2-347/ 16.05.2022    
Ваниета Цветанова Иванова -Христова старши експерт ДК1-13/ 11.05.2022   да ДК2-364/ 08.06.2022  
Станимира Петрова Парапунова директор     ДК2-348/ 16.05.2022    
Бояна Стефанова Янева главен експерт     ДК2-349/ 16.05.2022   ДК4-3/16.05.2022
Мария Тодорова Иванова старши експерт     ДК2-350/ 16.05.2022    
Боряна Валентинова Страхилова изпълнителен директор на ДПБГЦПО     ДК2-351/ 16.05.2022    
напуснал       ДК2-352/ 17.05.2022    
Асен Стефанов Балабанов старши експерт     ДК2-353/ 17.05.2022    
Десислава Иванова Димитрова главен експерт     ДК2-354/ 17.05.2022    
Манол Димов Манолов старши експерт     ДК2-355/ 17.05.2022    
Таня Миткова Иванова главен експерт ДК1-14/ 18.05.2022   да ДК2-362/ 06.06.2022  
Кристина Бориславова Василева старши експерт ДК1-15/ 19.05.2022   да ДК2-367/ 17.06.2022  
Лидия Венциславова Димитрова старши експерт ДК1-16/ 20.05.2022   да ДК2-368/ 20.06.2022  
напуснал съветник към политическия кабинет ДК1-17/ 31.05.2022   да ДК2-370/ 22.06.2022  
напуснал съветник към политическия кабинет ДК1-18/ 31.05.2022   да

ДК2-369/ 22.06.2022

 
Хубавинка Александрова Василева - промяна старши юрисконсулт     ДК2-356/ 02.06.2022    
Елеонора Николова Пачеджиева - промяна директор     ДК2-357/ 02.06.2022    
Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова - промяна държавен експерт     ДК2-358/ 03.06.2022    
Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова - промяна държавен експерт     ДК2-359/ 03.06.2022    
Александрина Владиславова Михайлова - промяна младши експерт     ДК2-360/ 03.06.2022    
Цветомир Лъчезаров Симеонов - промяна старши експерт     ДК2-361/ 06.06.2022    
Ирина Цекова Димитрова - промяна главен експерт     ДК2-363/ 06.06.2022    
Петя Кръстева Чакърова главен експерт ДК1-19/ 07.06.2022   да ДК2-371/ 08.07.2022  
Малин Митков Субев - промяна главен вътрешен одитор     ДК2-365/ 10.06.2022    
Албена Кирилова Станкова - промяна главен вътрешен одитор     ДК2-366/ 10.06.2022    
напуснал експерт по мрежова и информационна сигурност ДК1-20/ 01.07.2022   да ДК2-372/ 28.07.2022  
Жана Анатолиева Колева-Чоголянска длъжностно лице по защита на личните данни ДК1-21/ 19.07.2022   да ДК2-373/ 08.08.2022  
Огнян Драганов Друмев държавен експерт ДК1-22/ 20.07.2022   да ДК2-374/ 11.08.2022  
Георги Йорданов Йорданов изпълнителен директор на АХУ ДК1-23/ 20.07.2022        
напуснал инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА ДК1-24/ 27.07.2022        
Даниела Пламенова Филипова главен експерт ДК1-25/ 27.07.2022   да ДК2-376/ 19.08.2022  
Мишел Варужан Гутсузян директор ДК1-26/ 02.08.2022   да ДК2-377/ 26.08.2022  
Евгени Кирилов Гогушев директор ДК1-27/ 02.08.2022   да ДК2-375/ 17.08.2022  
Татяна Тодорова Георгиева началник на политическия кабинет на министъра ДК1-28/ 02.08.2022        
Екатерина Иванова Асенова изпълнителен директор на ИАГИТ ДК1-29/ 19.08.2022        
Невена Йорданова Зидарова главен експерт ДК1-30/21.09.2022   да ДК2-378/04.10.2022  
Иван Диков Иванов експерт по мрежова и информационна сигурност ДК1-31/26.09.2022   да ДК2-379/02.11.2022  
Зеки Ахмед Малунски директор ДК1-32/17.10.2022   да ДК2-380/07.11.2022  
Димитринка Димитрова Иванова старши инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА ДК1-33/28.10.2022   да ДК2-381/22.11.2022  
Миглена Радославова Славова държавен експерт ДК1-34/31.10.2022   да ДК2-383/01.12.2022  
Татяна Тодорова Георгиева началник на политическия кабинет ДК1-35/01.11.2022        
Константина Любомирова Ангелиева старши експерт ДК1-36/15.11.2022     ДК2-387/20.12.2022  
Тодор Димитров Гюрджийски старши сътрудник по УЕПП ДК1-37/15.11.2022   да ДК2-385/06.12.2022  
Румен Иванов Трифонов главен сътрудник по УЕПП ДК1-38/15.11.2022   да ДК2-386/08.12.2022  
Десислава Валериева Димитрова старши сътрудник по УЕПП ДК1-39/25.11.2022   да ДК2-382/29.11.2022  
Христина Йорданова Маринова главен експерт ДК1-40/28.11.2022   да ДК2-384/05.12.2022  
Уляна Раденкова Пашкова главен експерт ДК1-41/02.12.2022        
Таня Христова Михайлова главен вътрешен одитор ДК1-42/02.12.2022        
Полина Костадинова Маринова изпълнителен директоор АЗ ДК1-43/22.12.2022        
Мартин Петров Иванов младши експерт ДК1-44/30.12.2022        

важна информация