Стратегии

Стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера 2024-2030 г.

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Протоколно решение №36 от заседание на МС от 28.08.2019 г.

План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност 2019 г.

План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020 - 2021 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (актуализирана с Решение № 368 на Министерския съвет от 02.06.2022 г.)

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020

Отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018 – 2020 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г.

Междинен отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. към 31.12.2023 г.