ТЪРГОВЕ

Търг за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предназначени за монтиране на 3 бр. кафе автомати и 3 бр. автомати за безалкохолни напитки и пакетирани храни в административната сграда на МТСП, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ 2

Срок за подаване на заявления за участие: 21.11.2022 г.

1. Обява

2. Заповед №РД-01-336 от 14.10.2022 г. на министъра на труда и социалната политика

3. Тръжна документация

4. Приложения

Класиране на участниците - Заповед №РД01-399 от 25.11.2022 г.

 

важна информация