Правилници

Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

Правилник за дейността на Съвета по осиновяване

Правилник за дейността на фонд "Условия на труд"

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане

Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания

Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика