Kодекси и Закони

Закон за личната помощ Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.

Кодекс за социално осигуряване

Кодекс на труда

Семеен кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за защита на личните данни

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за електронната идентификация

Закон за киберсигурност

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Закон за хората с увреждания

Закон за личната помощ

Закон за администрацията

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Загл. изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г.)

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Закон за ветераните от войните на Република България (Загл. доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за достъп до обществена информация

Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Закон за държавния служител

Закон за закрила на детето

Закон за защита от дискриминация

Закон за защита от домашното насилие (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за интеграция на хората с увреждания

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Закон за малките и средните предприятия

Закон за медицинските изделия

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за правната помощ

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за публичните финанси

Закон за пътищата

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване и Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

Закон за ратифициране на договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност

Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея

Закон за семейни помощи за деца

Закон за социалните услуги

Закон за социално подпомагане

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Заповед № РД01-47/17.01.2017 г. за утвърждаване на Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните

Закон за убежището и бежанците

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет