Наредби

Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на резрешение за извършване на дейност като опетатор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор (Загл. доп. – ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 1.01.2024 г.)

Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране

Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2024 г., в сила от 5.04.2024 г.)

Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

Наредба № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия

Наредба № РД-06-4 от 2.03.2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредба№ РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба за административното обслужване (Загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г. в сила от 01.06.2008г.) изм. и доп. ДВ. бр.90 от 2021г.

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Наредба за договаряне на работната заплата

Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"

Заповед № РД-06-12 от 15.11.2023 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Заповед № РД-01-61 от 22.10.2020г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

Заповед № РД01-672 от 22.10.2019г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)

Наредба за качеството на социалните услуги, приложения 10-16, приложения 17-25

Наредба за командировките в страната

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Наредба за медицинската експертиза

Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Наредба за осигурителните каси

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

Наредба за планирането на социалните услуги

Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (изм., бр. 18 от 2015 г.)

Списък на професионалните болести

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Наредба за трудоустрояване

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки 

Декларация за трудова злополука

Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда