Социално включване

Като страна-членка на Европейския съюз България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване. В контекста на Европейския семестър и Отворения метод на координация (ОМК) в областта на социалното включване и социалната закрила МТСП участва в различни формати на срещи на европейско ниво, както и в разработването и представянето на Национални социални доклади, въпросници, позиции и становища в областта на социалното включване. Съществен аспект на политиката в областта на социалното включване е участието в разработването и отчитането на Националната програма за реформи и в разработването на националната позиция относно Специфичните препоръки към страните-членки в областта на намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване в рамките на Европейския семестър.

 

Ключов документ, съдържащ визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г. е приетата от Министерския съвет на 06 февруари 2013 г. Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Стратегията се основава на Националната цел за намаляване на хората, които живеят в риск от бедност (с 260 000 души до 2020 г.) и формулираните към нея четири подцели, насочени към децата, безработните лица, работещите бедни и възрастните хора.
Като орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване, основните функции на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет са свързани с формулиране на предложения за разработване на проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи, както и с предоставяне на становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване.

 

План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Доклад за изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Национален социален доклад на Република България за 2013 – 2014 г.

Национален социален доклад на Република България 2011-2012 г.

Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008-2010 година

Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република България за периода 2006-2008 година

Съвместен меморандум по социално включване Република България

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет