Кариери

Конкурс за старши експерт в отдел „Управление на качеството“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика

Обява за конкурс за старши експерт в отдел „Управление на качеството“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Управление на качеството“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Управление на качеството“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността старши експерт в отдел „Управление на качеството“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност длъжност старши експерт в отдел „Управление на качеството“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

 

Конкурс за длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността длъжностно лице по защита на личните данни, в Министерството на труда и социалната политика

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността длъжностно лице по защита на личните данни, в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на свободна длъжност длъжностно лице по защита на личните данни, в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност длъжностно лице по защита на личните данни, в Министерството на труда и социалната политика

Резултати от проведен конкурс за длъжността длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика

 

Конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград
Обява за за конкурс за свободна длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика
Списък на не допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград

 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю за заемане на 2 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор за заемане на 2 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“ по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", краен срок за кандидатстване до 17:00 ч. на 11.06.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност младши експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжност младши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ на 29.06.2021 г. е необходимо допуснатите кандидати при явяване на тест да представят документ за самоличност, да носят син химикал и маска.

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ

 

Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор за заемане на 8 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“ по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", краен срок за кандидатстване до 17:00 ч. на 02.04.2021 г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", ДТПООУТ

Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", ДТПООУТ на 11.05.2021 г. е необходимо допуснатите кандидати при явяване на тест да представят документ за самоличност, да носят син химикал и маска.


Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", ДТПООУТ

Резултат от проведен конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл