МТСП публикува за обществени консултации Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера

МТСП публикува за обществени консултации Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера

 

България да разполага с мотивирани, компетентни и подкрепени работещи в социалната сфера, които осигуряват качествена и ефективна подкрепа и насърчават благополучието на деца, семейства, възрастни хора и общности. Това е основната цел на проекта на Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера в периода 2024 – 2030 година, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществени консултации. Разработването на стратегическия документ е в изпълнение на Управленската програма на правителството.

 

Повишаване на качеството и ефективността на човешкия капитал в социалната сфера и създаване на условия за пълноценна реализация и достойни условия на труд на работещите в нея в държавната и местната администрация, социалните услуги, както и полагащите грижи в семейна среда е насоката, зададена в документа.  Сред най-важните задачи е повишаването на мотивацията на ангажираните със социалната работа, изграждане на професионална общност и подобряване на условията на труд.

 

Визията включва 6 приоритета. Първият е свързан с дефинирането на човешките ресурси чрез ясното определяне на различните категории работещи в социалния сектор като основа за разработване на профил на компетентностите и национални етични стандарти за помагащите професии. Планира се въвеждане на изискване за висше образование като задължителен минимум за заемане на длъжността „социален работник“, както и за другите основни специалисти в социалната система, които работят директно с деца и семейства, хора с увреждания, възрастни и други групи в риск от социално изключване. Предвижда се висшето образование да бъде в областите: Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Хуманитарни науки.

 

Вторият приоритет е планирането на необходимите човешки ресурси като брой, квалификация, географско разпределение. Този процес ще облекчи и оптимизира търсенето и предлагането на работна сила в сектора. Той ще позволи ясно дефиниране на нуждите от кадри с определени знания и квалификация и ще помогне за планирането на държавния  прием за професионалните училища и висшите учебни заведения.

 

Сред приоритетите на Визията е и създаването и въвеждането на компетентностен профил, който определя какви знания, умения и ценности трябва да имат различните категории работещи в социалната сфера. По този начин ще се гарантира, че необходимите ключови компетентности ще залегнат в основната на образователните програми за съответните професии.

 

Осигуряването на възможности за развитие на човешките ресурси в социалния сектор е друг приоритет, изведен във Визията. За целта ще бъдат въведени минимални стандарти за планирано и ресурсно осигурено учене през целия живот и продължаващо професионално развитие на работещите.

 

Приоритет на стратегическия документ е също осигуряването на подкрепа на работещите. За изпълнението му ще се разработи система за кариерно развитие в целия сектор, която ще бъде обвързана с обучението и квалификацията, нивото на отговорност и заплащането на труда. Ще се планират и комуникационни инициативи за повишаване на имиджа и  привлекателността на професията.

 

Всички мерки за изпълнението на приоритетите в документа ще бъдат разписани в годишни планове за действие. Проектът на Визията за развитие на човешките ресурси в социалната сфера е публикуван в сайта на Министерството на труда и социалната политика, в секция "Документи", рубрика "Обществени консултация" https://www.mlsp.government.bg/proekti-na-normativni-aktove .

важна информация