Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).

Лични предпазни средства (ЛПС), в това число, специално работно облекло, се предоставят на работниците и служителите при условия и ред, определени в Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). Основната характеристика на ЛПС и специалното работно облекло е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите. Т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места.

Изборът на специално работно облекло/ЛПС трябва да се съобрази с редица условия и изисквания, подробно описани в Наредба № 3 и в приложенията към нея - неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3.  Личните предпазни средства трябва: да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; да отговарят на условията на съответното работно място; да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите; да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

ЛПС се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. Те трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за съответното ЛПС нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване. Той съставя Списък, който съдържа работните места, професии и видове работи, за които се използват ЛПС, срок за износване, като осигурява известен резерв от лични предпазни средства. Работодателят е длъжен да извършва периодични проверки за качествата на ЛПС, удостоверени с протоколи. Работодателят изготвя и списък за раздадените лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно идентифицирания риск, на който са изложени работещите и писмени документи, удостоверяващи предоставянето им. Той следва да изготви заповед за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно.

Безплатното работно и униформено облекло се предоставя на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда КТ. Условията и редът за осигуряване на безплатното работно/ униформено облекло са определени с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 2011 г.).

Наредбата се прилага за работници и служители, работещи по трудово правоотношение.

Работно облекло се осигурява, с оглед да се запази личното облекло (чл. 3).

Униформено облекло се предоставя, когато при изпълнение на задълженията, се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието (чл. 4.).

Работодателят, след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд, е длъжен с писмен документ да определи: работните места и видовете работа, за които се осигурява работно облекло; работниците и служителите, които имат право на такова облекло; вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло; срока за износване и условията за ползване, като не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.

Правото за предоставяне на работно/униформено облекло и/или специално работно облекло (ЛПС) зависи от спецификата на извършваната дейност и от конкретното работно място.