Конвенции и протоколи на ООН

Beijing Declaration and Platform for Action, Fourth World Conference on Women, 15 September 1995, A/CONF.177/20 (1995) and A/CONF.177/20/Add.1 (1995);


Всеобща декларация за правата на човека, приета на 10.12.1948 г.;


Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права от 15.12.1989 г., целящ забраната на смъртното наказание;


Доклад за изпълнение на Платформата за действие, приета на IV-та Световна конференция на ООН за жените (Пекин‘95) и на резултатите от 23-та Специална сесия на Общото събрание на ООН от 2000 г. в България;

 


Декларация за защита на жените и децата при критични обстоятелства и въоръжени конфликти от 1974 г.;


Декларация за премахване на насилието срещу жените от 1993 г.;

 


Декларация на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените от 1967 г.;


Допълнителен протокол към Конвенцията за премахване на дискриминацията по отношение на жените, 1999 г.;


Комитет за премахване на дискриминацията срещу жените по прилагане на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW);


Комисията по икономически, социални и културни права по изпълнение на Международния пакт за икономически, социални и културни права;


Комисията по правата на човека по изпълнението на Международния пакт за граждански и политически права;


Конвенции на Международната организация на труда;


Конвенция 100 за правото на равно заплащане, 1951 г.;


Конвенция 156 относно работещите със семейни задължения, 1981 г.;


Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, 1960 г., ратифицирана през 1962 г.


Конвенция за недопускане на дискриминация (труд и заетост), 1958 г.;


Конвенция за политическите права на жените от 1952 г., ратифицирана от България през 1955 г.;


Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, 1979 г. ратифицирана от България през 1981 г.;


Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Факултативен протокол към нея


Общи препоръки, приети от Комитета за премахване на висчки форми на дискриминация срещу жените (неофициален превод)


Конвенция за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция, 1949 г.;


Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете, 1962 г., ратифицирана от България през 1956 г.;


Международен пакт за граждански и политически права от 1960 г., ратифициран през 1970 г.;


Международен пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г., ратифициран през 1970 г.;


Отговори на страните-членки на Въпросника по прилагане на Платформата за действие, приета от ООН на Четвъртата конференция за жените (Пекин, 1995) и резултата от 23-та Специална сесия на Общото събрание (2000);

 


Резултати от 23-та Специална сесия на Общото събрание на ООН от 2000 г.;

 


Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права; от 1966 г., ратифициран от Народното събрание на 10.12.1991 г.


 

важна информация