Годишен отчет на доставчиците на социални услуги

ВАЖНО! Задължение за отчетност до 31 март 2021 г. пред Агенцията за качеството на социалните услуги на доставчици на социални услуги, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане по отменения чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане

Всички вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане доставчици на социални услуги са задължени в срок до 31 март 2021 г. да представят в Агенцията за качеството на социалните услуги отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги за 2020 г. (чл. 112, ал. 3 от Закона за социалните услуги

Тук ще намерите и утвърдения със Заповед № РД-01-29/ 26.01.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги образец на Отчетната карта.

Информацията в нея се попълва от доставчика на социалната услуга.

Отчетната карта се изпраща в Агенцията за качеството на социалните услуги по електронен път:

   -   Чрез Системата за сигурно електронно връчване или електронната поща на АКСУ aksu@aksu.government.bg, като същата следва да е електронно подписана от доставчика

     -     По електронната поща на АКСУ aksu@aksu.government.bg под формата на сканирано копие на документа, подписан и подпечатан от доставчика.

ПРИКАЧЕН ФАЙЛ: Образец на отчет за дейността на частни доставчици през 2020 г.

 

важна информация