ИА "Главна инспекция по труда"

Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.  Популярно наричана ГИТ или Инспекцията - тя е второстепенен разпоредител с бюджет, като осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация и може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.

 

ГЛАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА има следните основни функции:

- контролира спазването на трудовото законодателство;

- упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на  държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;

- дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за    насърчаване на заетостта;

- уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

 

Уважаеми граждани,

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на ИА ГИТ, след това натиснете Т У К

 

                         Услуги, осъществявани от ИА "Главна инспекция по труда" - според Регистъра на услугите:

 

598 Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

599 Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

803 Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

804 Издаване на нова трудова книжка (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

1181 Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

1460 Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

1461 Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции " Испекция по труда")

1465 Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

2197 Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

2204 Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология

2205 Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зарядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции «Инспекция по труда»)

2225 Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

2230 Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

2252 Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

2328 Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители

2377 Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

2553 Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство

важна информация