Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) одобри процедурите за финансиране през 2024 г. С решението стартира и набирането на проектни предложения за финансиране на доставчици на социални услуги за подобряване на социалната инфраструктура, за популяризиране на дейността на социалните предприятия и за подобряване на материалната база на социалния патронаж. Одобрена е и програмата за подкрепа на семейства, пострадали от бедствия.

За първи път доставчиците на социални услуги ще имат възможност да закупят автомобил, който ще подпомогне грижата за нуждаещите се лица и ще подобри качеството на предоставяните социални услуги. Това е предвидено по компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“. Той е с общ бюджет до 2,42 млн. лв. По него доставчици на социални услуги могат да кандидатстват с проекти за обновяване или създаване на подходяща социална инфраструктура, както и за повишаване на качеството на социалните услуги за техните потребители.

По компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“, Фондът ще финансира проекти за изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. Общият финансов ресурс на компонента е до 80 000 лв. Сред допустимите дейности са организиране и участие в събития, които ще подкрепят целевите групи за обмяна на опит и добри практики, както и организиране, провеждане и участие в културни, спортни и други мероприятия.

По Целевата програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ ще се подпомага социалната дейност на общините. Процедурата позволява закупуване на нови лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата, обновяване и създаване на подходяща социална инфраструктура, оптимизиране на условията на труд, осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване на Домашен социален патронаж. Общият финансов ресурс на програмата е до 2 млн. лв. Допустимите кандидати са общини, които управляват Домашен социален патронаж и изпълняват със собствен ресурс дейностите по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз, а не са възложили приготвянето и доставянето на топлия обяд на външен доставчик.

До 200 000 лв. общ ресурс предвижда Фонд „Социална закрила“ и по Програмата за отпускане на средства на лица и семейства при кризисни ситуации, като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие. Пострадалите семейства могат да получат  еднократно до 2500 лв., ако са отговорили на условията за еднократна помощ по Закона за социално подпомагане за инцидентно възникнали потребности, отпусната им е еднократна помощ от съответната общинска администрация по настоящия адрес, при наличие на такава, и не им е предоставено финансиране за същите дейности по друг ред. Задължително условие е и пострадалото жилище да е законно построено и да се обитава от пострадалите на законно правно основание.

Повече информация за процедурите е публикувана на интернет страницата на ФСЗ: https://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila в раздел „Актуални процедури“ и „Документи“.

важна информация