Често задавани въпроси

  

Осигуряване на правата на хората с увреждания на база индивидуална оценка на потребностите

 

Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна, съгласно Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здраво словното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане.

Индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена по искане на:

  1. човека с увреждане или упълномощено от него лице;

  2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане;

  3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

  4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип, в която е настанено дете с увреждане;

  5. директора на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране.

За изготвяне на оценката се подават следните документи:

1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;

2. формуляр за самооценка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;

3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Документите се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на човека с увреждане – лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, се изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ред, определен с Правилника за прилагането на Закона за хората с увреждания.

Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента:

1. информация за човека с увреждане;

2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация;

3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.

Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности съобразно представените документи.

В заключенията се определят видовете подкрепа – финансова подкрепа (месечна и целева) и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

 

Кой има право на месечна финансова подкрепа и на каква?

 

С влизането в сила на ЗХУ бе променен моделът на финансово подпомагане на хората с увреждания в страната. Понастоящем е налице обвързване на финансовата подкрепа с линията на бедност, установена за страната за съответната година, която като динамичен монетарен показател е с ежегодна индексация. Това създава по-благоприятни условия за хората с увреждания, тъй като води до регулярно увеличение в размера на финансовата подкрепата.

Предназначението на месечната финансова подкрепа е да компенсира разходите, породени от увреждането и представлява определена сума, в зависимост от степента на увреждане.

         Месечната финансова подкрепа се отпуска по регламентираните в закона размери и при съобразяване на нормативно регламентирани условия.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност;

3.  над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност.

Хората с трайни увреждания от 18 до 20-годишна възраст имат право на месечна финансова подкрепа, ако не получават месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.

 

Право на хората с увреждания на финансова подкрепа под формата на целеви помощи.

Целевите помощи се предоставят въз основа на заявена и установена потребност при индивидуално оценяване, за което лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице, подава изискуемите документи в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, сред които е и попълнен формуляр за самооценка. В този формуляр се заявява  потребността за отпускане на конкретна целева помощ, както и друга информация , предвид заложените специфични критерии за различните целеви помощи.

Целевите помощи се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане, въз основа на заключенията в изготвена индивидуална оценка на потребностите, и се предоставят за:

  • покупка на лично моторно превозно средство (до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година) за лица, чието придвижване е затруднено, за ако отговарят и на следните допълнителни условия: средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност; имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност; са работещи или учащи.
  • преустройство на жилище (до двукратния размер от линията на бедност за съответната година) на хора с трайни увреждания с над 90 на сто степен трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с определени вид и степен на увреждане, придвижващи се с инвалидна количка, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност;
  • балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, предоставяни веднъж годишно, съобразно нуждите на лица с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и военноинвалиди,  при наличие на медицинско предписание от лекар специалист. Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи;
  • наем на общинско жилище на хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители. Целевата помощ е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост и се превежда от дирекции „Социално подпомагане“ след представяне на разходооправдателен документ от съответната община.

 

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ)

Хората с увреждания имат право на ПСПСМИ извън обхвата на задължителното здраво осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от НЗОК. За предоставянето на ПСПСМИ, съответно за тяхното изработване или ремонт, лицето с увреждане или неговия представител, след получаване на съответния медицински документ, следва да подаде заявление до управителя на НЗОК чрез директор на РЗОК или до директора на РЗОК, в зависимост от стойността на ПСПСМИ, съответно ремонта му. Когато стойността на ПСПСМИ, съответно ремонта, надвишава 1 000 лева компетентен да одобри заявлението е управителя на НЗОК, а когато стойността е по-ниска от 1 000 лв. компетентен да одобри заявлението е директорът на РЗОК.

Заявлението се подава чрез информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето в рамките на процедурата по издаване на медицинския документ, с който се определя конкретните нужди от ПСПСМИ. Заявлението за ремонт се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) No 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В заявлението се посочват представените от лицето медицински документи, необходими за предоставянето на ПСПСМИ. По подадените заявления се извършва предварителен контрол за съответствие с изискванията по спецификацията и спецификацията-списък, по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия, утвръдени от НЗОК, в които са определени медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на всяко конкретно ПСПСМИ, както и стойността, заплащана от НЗОК.

Дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на ПСПСМИ за хората с увреждания се извършват автоматизирано чрез специално създаден в НЗОК софтуер, с което те да бъдат улеснени да упражняват правото си на достъп до нужното им ПСПСМИ. Регламентирано е хората с увреждания да получават съответните ПСПСМИ, в т.ч. тяхното изработване или ремонт, само от лица, вписани в регистъра, воден и поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата и сключили индивидуален договор с НЗОК.

 

Предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ

 

Законът за личната помощ (ЗЛП) урежда условията и реда за предоставяне и ползване на лична помощ, регламентирана като механизъм за оказване на асистентска грижа, който се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личен избор на ползвателите.

Съгласно нормативните изисквания, хората с увреждания имат право да ползват лична помощ с определен брой часове, съгласно потребностите, определени в изготвена индивидуална оценка от дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане. При установена потребност за включване в механизма лична помощ в заключението задължително се съдържа уточнение за периода, за който личната помощ следва да бъде отпусната, както и броя часове. В резултат на това се издава направлението за предоставяне на помощта.

Желанието за включване в механизма лична помощ се заявява до кмета на съответната община по настоящ адрес, на когото е определена ролята на доставчик на лична помощ. Човек с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез законния му представител, заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент. Към заявлението се прилага направлението с определения брой часове, издадено по реда на ЗХУ след извършване на индивидуална оценка на потребностите.

Важно е да бъде отбелязано, че:

  • Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта (като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите) да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.
  • Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.
  • Когато броят на часовете, определени в направлението по ЗХУ, е по-голям от броя на часовете, които могат да се заплащат със средствата по ал. 2 или 3, доставчикът на лична помощ е длъжен да осигури предоставянето и да заплати на асистента личната помощ за пълния брой отработени часове, но не повече от броя на часовете, определени в направлението.
  • Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.
  • Включването в механизма лична помощ зависи изцяло от волята на съответното правоимащо лице, като той се прилага само по негово желание,  въз основа на изготвената индивидуална оценка на потребностите и издаденото направление по реда на ЗХУ.

Редът и срокът за предоставяне и ползване на личната помощ, както и правата и задълженията на страните се определят в споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, въз основа на което се сключва трудов договор между доставчика на лична помощ, в качеството на работодател, и избрания асистент/и, в качеството на работник, при спазване на действащите правила и норми. Това означава, че при изпълнението на трудовите договори, съответно произтичащите от тях права и задължения, следва да се съблюдават регламентите, залегнали в трудовото и осигурително законодателство. Сред задълженията на доставчика на лична помощ, т.е. на кмета на общината по настоящия адрес на ползвателя, е сключването и прекратяването на трудови договори с асистентите, както и осъществяване на контрол върху предоставянето и качеството на личната помощ.

 

 

Право на безплатна годишна електронна винетка

Правото на освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни увреждания при ползване на платената пътна мрежа е регламентирано в чл. 10в от Закона за пътищата и има за цел да намали финансовата тежест и ограниченията в мобилността на хората с увреждания, както и да разшири възможностите им за интеграция и социално включване в живота на общността.

Съгласно Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, това право се осигурява чрез дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.