Административни услуги МТСП

2134  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2   Предоставяне на достъп до обществена информация

1734  Заверка на документи, издадени от МТСП и/или ведомства, на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на труда и социалната политика, подлежащи на легализация и използване в чужбина

2387  Издаване на актове, свързани с митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обръщение

2249  Предоставяне на служебни книжки на административните структури на територията на Република България

3011  Издаване на удостоверение за регистрация на социално предприятие

3012  Заличаване на предприятие от Регистъра на социалните предприятия

 

важна информация