Административни услуги МТСП

2134   Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/1347

 

2133   Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15784

 

 2  Предоставяне на достъп до обществена информация

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2

 

1734  Заверка на документи, издадени от МТСП и/или ведомства, на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на труда и социалната политика, подлежащи на легализация и използване в чужбина

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1734

 

2387  Издаване на актове, свързани с митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обръщение

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2509

 

2249  Предоставяне на служебни книжки на административните структури на територията на Република България

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2371

 

3011  Издаване на удостоверение за регистрация на социално предприятие

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/5726

 

3012  Заличаване на предприятие от Регистъра на социалните предприятия

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/5727

 

важна информация