За агенцията

Агенцията за качеството на социалните услуги е създадена със Закона за социалните услуги.

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на труда и социалната политика и се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

Агенцията за качеството на социалните услуги:

1. Осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;

2. Лицензира доставчиците на социални услуги;

3. Прави предложения до министъра на труда и социалната политика за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;

4. Оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;

5. Разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво.

          Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията са определени с Устройствен правилник, приет от Министерски съвет.

 

 

важна информация