Преносими документи (ПД)

При разглеждане на административни преписки с трансграничен елемент институциите за социална сигурност обменят информация с институциите на други държави членки. Когато информацията се обменя пряко между институции се използват Структурирани електронни документи (СЕД).

Когато необходимата информация се издава от институция на конкретното заинтересовано лице, се използват mреносими документи (ПД) във вид на формуляри на хартиен носител (като за в бъдеще се предвижда той да бъде заменен от електронен).

За да ползва своите права по регламентите за социална сигурност - № 883/04 г. и № 987/09 г., лицето следва да представи въпросните формуляри пред институцията на чуждата държава членка.

Списък на преносимите документи:

A1 - Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя

DA1 - Право на получаване на здравни грижи при осигуряване за трудови злополуки и професионални болести

S1 - Регистрация за ползване на здравни грижи

S2 - Право на планирано лечение

S3 - Медицинско лечение за бивш пограничен работник в предишна държава на заетост

U2  - Запазване на правото на обезщетение за безработица

U3  - Обстоятелства, които биха могли да повлияят на правото на обезщетения за безработица

важна информация