Най-често задавани въпроси

Въпрос: За какви видове социални услуги мога да получа лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги ?

 

Отговор: Видовете социални услуги, за които може да се получи лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги са подробно и изчерпателно регламентирани в чл. 15 от Закона за социалните услуги:

1. информиране и консултиране;

2. застъпничество и посредничество;

3. общностна работа;

4. терапия и рехабилитация;

5. обучение за придобиване на умения;

6. подкрепа за придобиване на трудови умения;

7. дневна грижа;

8. резидентна грижа;

9. осигуряване на подслон;

10. асистентска подкрепа. 

           

Въпрос: Къде трябва да се внесе таксата за разглеждане на документи за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга?

 

Отговор: Таксата се внася по сметка на АКСУ: БНБ - клон Централно управление; lBAN BG21 BNBG 9661 3100 1347 01  - транзитна сметка, като оригиналът на платежния документ се прилага към заявлението за издаване/подновянане на лиценз. За основание в платежния документ може да посочите примерно: „такса за разглеждане на внесени документи в АКСУ“.

 

Въпрос: На какви критерии и стандарти трябва да отговарят социалните услуги?

 

Отговор: В чл. 31, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги е предвидено, че до приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социални услуги, приети до влизането в сила на закона. За Ваше улеснение може да ги намерите в официалната страница на Министерство на труда и социалната политика, рубрика „Министерство“, „Второстепенни разпоредители с бюджет, „Агенция за качеството на социалните услуги“,  подрубрика „Документи“.

 

Въпрос: Как да продължа дейността си по предоставяне на социална услуги, след като към настоящия момент съм регистриран в Агенцията за социално подпомагане?

 

Отговор: В чл. 38, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги е предвидено задължението на лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане да се лицензират по реда на ЗСУ най-късно до 01 юли 2021 г.

 

Въпрос: Ако съм лицензиран към Държавната агенциа за закрила на детето (ДАЗД) и притежавам лиценз като доставчик на социална услуга за деца, чийто срок не е изтекъл, необходимо ли е да се прелицензирам към АКСУ и дължа ли такса за това?

 

Отговор: Доставчик на социална услуга за деца, лицензиран от ДАЗД и вписан в регистъра към АСП, който има валиден лиценз и желае да продължи да предоставя услугата след 1 юли 2021 г., е необходимо да подаде заявление за издаване на лиценз от АКСУ по реда на чл. 149, ал. 1 от Закона за социалните услуги, като не дължи такса.

Въпрос: По какъв начин мога да подам заявление за издаване на лиценз?

Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 149 от Закона за социалните услуги за издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги заявление по утвърден от него образец, като посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ и представят описание на социалната услуга с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

Заявлението и приложените към него документи се подават лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Заявлението и приложените към него документи може да подадете лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа в Центъра за административно обслужване на Агенцията за качеството на социалните услуги (ет. 1, ст. № 112) на адрес:

гр. София, ж.к. „Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ № 20 (зад Националната следствена служба, в близост до метростанция „Г. М. Димитров“).

Заявлението и приложените към него документи може да подадете и по пощата с обратна разписка също на адрес - гр. София, ж.к. „Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ № 20. Важно е да знаете, че когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, АКСУ изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява. Ако заявлението не удовлетворява останалите изисквания на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

 

Електронното заявяване се осъществява по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Тъй като електронните административни услуги на АКСУ са в процес на разработване за Ваше улеснение е създадена възможност за електронно подаване на документи през Системата за сигурно електронно връчване, с условията за вписване в която може да се запознаете на адрес https://edelivery.egov.bg/ .

За регистрацията в системата Ви е необходим квалифициран електронен подпис или електронна идентичност (персонален идентификационен код на НОИ).

важна информация