Подклас 14 - РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ

Ръководителите в хотелиерството, търговията и други услуги планират, организират и управляват дейностите на предприятия, които предлагат хотелиерски и ресторантски услуги, услуги в областта на търговията и други подобни услуги.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Ръководителите в хотелиерството, търговията и други услуги изпълняват следните основни задачи:
- планират и организират дейностите на предприятия в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, културата, спорта и развлеченията;
- отговарят за обхвата и разнообразието на предлаганите продукти и услуги, нивата на стокови запаси и стандартите на обслужване;
- рекламират и продават стоки и услуги;
- спазват различни закони и наредби (например, за продажба на спиртни напитки, хазарта и други);
- разработват и преразглеждат политики, програми и процедури относно връзки с клиенти и предоставянето на стоки и услуги;
- рекламират услуги по предлагане на места за конференции, събрания и търговски изложения на потенциални клиенти;
- организират закупуването и поддръжката на транспортни средства, оборудване, гориво и транспортируеми стоки;
- контролират подбора, обучението и наблюдението на персонала;
- осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Този подклас включва следните групи:

141 Управители на хотели и ресторанти

142 Ръководители в търговията на едро и дребно

143 Ръководители на други услуги

Бележки:

Ръководители на предприятия, които пряко предоставят услуги на обществото се класифицират в подклас 14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги.
Тези предприятия са малки и нямат йерархична структура на управление.
Ръководители, отговорни за планиране, управление и координиране на предоставянето на специализирани професионални и технически услуги се класифицират в различните единични групи на подкласове 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества и 13 Ръководители в производството и специализираните услуги.
За тези ръководители най-често се изисква специализирана квалификация.

Собствениците на малки магазини, къщи за гости, кафета, ресторанти и питейни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в съответните единични групи на подкласове 51 и 52.