Поздравление на министър Георги Гьоков по повод Деня на труда - 1 май

Поздравление на министър Георги Гьоков по повод Деня на труда - 1 май

 

Уважаеми дами и господа,

 

Поздравявам Ви по повод честването на Първи май – Международният ден на труда и работническата солидарност! Отбелязването на днешния ден е глобална инициатива, възникнала в САЩ през 1886 година, породена от стремежа за защита на правата на трудещите се и постигането на достойно заплащане и справедливи условия на труд. Днес, повече от 130 години по-късно, това са наболели и парещи въпроси за нашето общество, които все още търсят своето решение.

 

В днешния ден, посветен на труда, отново искам да подчертая, че основни приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика са преодоляването на явлението „работещи бедни“, намаляването на неравенствата и бедността,  подобряването на условията на труд, създаването на възможности за баланс между професионалния и семейния живот, подготовката на работна сила съобразно изискванията на съвременния все по-дигитализиращ се свят на труда.

 

От 1 април минималната работна заплата се увеличи на 710 лв. По-високият й размер ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Паралелно с това експертите от МТСП и социалните партньори разработват механизъм за определянето на нейния размер съобразно икономическия растеж и общия ръст на доходите в България.

 

Статистическите данни на Агенцията по заетостта отчитат рекордно ниско равнище ба безработицата под 5%. В същото време е повишен минималният размер на обезщетението за безработица от 12 на 18 лв. на ден, а максималният – от 74,29 лв. на 85,71 лв.

 

Средствата по Националния план за действие по заетостта за 2022 г. са повишени с 50 млн. лв. Това ще даде възможност над 22 000 безработни от уязвимите групи да започнат работа. С тези средства ще се финансира и обучението на над 10 000 души с цел да станат по-конкурентни на пазара на труда.

Дейността на МТСП през последните месеци бе насочена и към подготовката на законопроект за промени в Кодекса на труда, които ще гарантират в по-голяма степен правата и интересите на работещите и работодателите чрез повишаване на сигурността на трудовите отношения и създаване на по-добри условия за съвместяването на професионалния и личния живот. Осигурени са и средства за продължаване на антикризисната мярка 60 на 40, чрез което само през месеците януари и февруари подкрепихме запазването на над 77 000 работни места.

 

Уверявам ви, че в бъдеще усилията ни за създаване на справедлива и сигурна бизнес среда в България ще продължат. На всички трудещи се пожелавам да са здрави, да повишават знанията и уменията си и да се чувстват удовлетворени от резултатите на своя труд.

 

Честит Първи май!

важна информация