82 дома за стари хора ще се реформират по Плана за възстановяване и устойчивост

 

 

-14

Общо 82 дома за стари хора ще бъдат реформирани с цел да предлагат грижи, които отговарят на стандартите за качество на резидентни услуги за възрастни в надтрудоспособна възраст. Модернизирането им ще осигури по-качествени грижи и по-добри условия за живот на около 5600 души.

 

Реформирането на домовете за стари хора е основната цел на процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, която е отворена за кандидатстване от Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Мярката е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и ще бъде реализирана чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции.

 

Допустими за кандидатстване са 73 общини, като дейностите по предложенията за изпълнение на инвестиции ще се изпълняват на тяхна територия. По проектите ще бъдат подкрепени строителни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане за домовете за стари хора.

 

Бюджетът на мярката е 189,8 млн. лв. От тях 161,5 млн. лв. са осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, а 28,2 млн. лв. са национално съфинансиране. Минималният размер на безвъзмездно финансиране за един проект е 50 000 лв., като няма ограничение за максималния размер на безвъзмездната финансова помощ. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.03.2023 г.

Условията за кандидатстване и приложените към тях документи са публикувани в уебсайта на МТСП и в ИСУН.

важна информация