Зам.-министър Клисурска: Важен принцип в социалното подпомагане е недопускането на дискриминация

Зам.-министър Клисурска: Важен принцип в социалното подпомагане е недопускането на дискриминация

„Законът за социално подпомагане не допуска пряка или непряка дискриминация на хората, изпаднали в критична житейска ситуация. Така се гарантира по най-категоричен начин тяхното право да получат помощ от държавата.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на среща с представители на Европейската комисия и Световната банка.

 

В рамките на дискусията беше представен пилотният проект „Гаранция за базов доход“, който Европейската комисия и Световната банка ще изпълняват в няколко общини в България, Румъния и Словакия. Целта на инициативата е да се изследват нови методи за иновативно предоставяне на социални помощи за маргинализираните общности, живеещи в екстремна бедност.

 

„Министерството на труда и социалната политика предоставя на рисковите групи съответната подкрепа съгласно общовалидните нормативни разпоредби, регламентиращи държавната политика в областта на социалното подпомагане“, каза заместник-министър Клисурска. Тя обърна внимание, че въпрос на местна политика е въвеждането на допълнителни средства и механизми за подпомагане на отделните групи, отчитайки техните специфични особености  и потребности.

 

Надя Клисурска подчерта, че ключово изискване за получаване на подкрепа от държавата е хората да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности. „Това е с цел ограничаване на риска от социално изключване и установяване на трайна зависимост от подпомагане“, обясни тя. Заместник-министър Клисурска очерта основните подходи, прилагани с цел да не се допуска превръщането на социалните помощи в постоянен и единствен източник на доход. Сред тях са обвързването на помощите с полагането на общественополезен труд, участието в обучения за ограмотяване или повишаване на квалификацията, редовното посещаване на детска градина или училище от децата.

важна информация