Зам.-министър Елка Налбантова провери условията, при които е настанено детето от село Крушовица

Nalbantova

Заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова провери  условията, при които е настанено 7-годишното момиче от село Крушовица, спрямо което беше предприета мярка за закрила заради това, че е принуждавано да живее в битова среда, застрашаваща психическото и физическото му здраве. Тя посети дома на вуйчото на момичето в град Козлодуй, който от 14 декември пое грижите за него.

Към момента на детето са осигурени много добри битови условия, записано е в училище и има нов личен лекар. Закупено му е всичко необходимо, за да се адаптира възможно най-плавно и безпроблемно към новата среда.

Заместник-министър Налбантова проведе среща и със социалните работници от структурите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в градовете Оряхово и Козлодуй, които работят по случая. Проверката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Държавната агенция за закрила на детето установи, че от училището не са подавани сигнали до компетентните органи относно лошите битови условия за живот на момичето, въпреки наличието на основание за това. На директора на училището, класния ръководител на детето и учителката му от занималнята са съставени актове за нарушение на Закона за закрила на детето.

Установени са пропуски и в задължителната документация, която всяка институция, работеща с деца, трябва да води по отношение на тормоза и насилието в училище.

С представителите на дирекция „Социално подпомагане“ в град Козлодуй заместник-министър Елка Налбантова обсъди процеса на адаптиране на детето в новата му среда. Социалните работници ще го посещават всяка седмица и ще оказват психологическа подкрепа на семейството на вуйчо му, което ще се грижи за него. С момичето ще работят редовно  педагогическият съветник и училищният психолог.

Работата между структурите на АСП в Оряхово и Козлодуй ще продължи в непрекъсната координация до пълната адаптация на детето. Заместник-министър Налбантова заяви, че социалните служби ще работят заедно с представителите на образователната система, за да се установи дали спрямо детето е имало насилие. Случаят ще остане под наблюдението на МТСП.

важна информация