Зам.-министър Ефремова представи напредъка в изпълнението на Европейска гаранция за детето пред представители на ЕК

Зам.-министър Ефремова представи напредъка в изпълнението на Европейска гаранция за детето пред представители на ЕК

Националният план за изпълнение на Европейска гаранция за детето (2030) е стратегически документ с основен приоритет намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване. С мерките, които ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ за програмния период 2021-2027 г., ще бъдат подкрепени над 200 000 деца от уязвими групи. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на работна среща с Катарина Иванкович-Кнежевич, директор по социалните права и приобщаване в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия, на която беше обсъдено изпълнението на Европейската гаранция за детето. 

 

Тя представи координационния механизъм по изпълнението на плана и заложените дейности за подобряване на сътрудничеството между здравната, образователната и социалната системи при работа с деца и семейства. Документът включва мерки за подобряване на грижите чрез разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие, насочени към превенция на риска, ранна интервенция и подкрепа в семейството.

 

"Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е първата мярка, с която започна изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за детето в България. Планираните дейности по операцията включват здравна профилактика, патронажна грижа за деца от 0 до 3 години, услуги за ранно детско развитие и здравни и социални услуги за деца и младежи, включително с увреждания, консултиране и посредничество на пазара на труда и др.

 

На срещата с представители на Европейската комисия бяха обсъдени и мерките за закрила и осигуряване на хуманитарна помощ за бременните жени и малките деца - бежанци от Украйна. Те имат право да ползват безплатно социални и здравни услуги, които се финансират от държавния бюджет. Заместник-министър Ефремова напомни, че България има разработен координационен механизъм за взаимодействие между институциите за осигуряване на закрила на непридружените деца.

важна информация