Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето 

WhatsApp Image 2021-06-17 at 12.55.25

Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика прие единодушно Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето. Целта на инициативата е преодоляване на детската бедност чрез инвестициите в децата и техните семейства. В заседанието, което се проведе на 14 юни в Люксембург, участва заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 

В изказването си той акцентира върху значението на документа за намаляване на бедността и социалното изключване на децата чрез осигуряване на достъп до качествени и достъпни услуги за образование, здравни грижи, здравословно хранене и жилищно настаняване. България е сред държавите членки, които в сътрудничество с УНИЦЕФ и Европейската комисия изпълняват пилотен проект за прилагане на Европейската гаранция за детето, насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в неравностойно положение, включително ромски деца от уязвими общности. 

Чрез него ще се разшири достъпът и подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, приобщаващо предучилищно образование, както и услуги за превенция и подкрепа. Дейностите ще се изпълняват в 10 общини в областите Бургас, Сливен и Стара Загора. По този начин ще се окаже подкрепа за над 6 500 деца и родители.

По време на заседанието бяха проведени  два ориентационни дебата, посветени на последващите действия на Съвета на ЕС по заетост и социална политика във връзка със социалната среща на върха в Порто и новите предизвикателства пред социалния диалог и колективното договаряне. Обсъдени бяха и предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране, по които България подкрепи представените от Португалското председателство доклади за напредъка.

важна информация