Приета е Наредба за планирането на социалните услугиПравителството прие Наредба за планирането на социалните услуги. Приемането на наредбата е регламентирано в Закона за социалните услуги, който за първи път въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет.


С наредбата се уреждат критериите за определянето на услугите в Националната карта на социалните услуги, както и критериите за определяне на максималния брой на потребителите, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Определят се социалните услуги, които се планират на общинско ниво, на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област и на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна. Регламентира се редът за извършване на анализа на потребностите, както и реда за разработване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги и за разработване на общинските годишни планове за социалните услуги.

важна информация