Одобрен е Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Одобрен е Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г. Основната цел на документа е провеждането на единна политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез изпълнение на включените в него мерки на различни институции и организации.

Мерките в плана са структурирани в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения. Сред приоритетните сфери са още борбата с насилието и защитата и подкрепата на жертвите, както и преодоляването на стереотипите по пол и сексизма в различни области на обществения живот.

В документа са планирани мерки за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родители с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез полагане на грижи за деца, насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица, развитие на уменията на безработни жени чрез професионално обучение за повишаване на участието им на пазара на труда и др. Включени са и дейности, насочени към намаляване на разликите по пол в доходите и насърчаване на равна степен на икономическа независимост, предоставяне на социални услуги на жертви на насилие повишаване на информираността, медиен мониторинг и др.

Планът следва принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г. Той е съотносим с националното законодателство и със стратегически документи и програми, които имат отношение към равнопоставеността на жените и мъжете и кореспондира с международни документи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, недискриминацията и правата на човека, към които България се е присъединила и има ангажименти за тяхното прилагане.

важна информация